Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.182.2011.LP


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn 11 stycznia 2012r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana opon w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t" na działce nr 24/1 obręb 53 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy Al. Pokoju w Krakowie.

Decyzja ta została wydana na wniosek Pani Elżbiety Wójcik „Elżbieta Wójcik Firma Handlowo Usługowa" (ul. Józefa Sawy-Calińskiego 101, 31-999 Kraków) działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Wójcik.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 - 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 12 stycznia 2012r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-12
Data publikacji:
2012-01-12
Data aktualizacji:
2012-01-12