Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 30 grudnia 2011 r. wydał postanowienie, znak: WI-IX.7821.1.20.2011 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Wielickiego nr 2/2011 z 18 kwietnia 2011 r., znak: BGN-7330-4/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa ul. Jodłowej, drogi gminnej zbiorczej ETAP II na odcinku od ul. Żywicznej do ul. Przegorzalskiej (Klonowej) od hm 3+53,53 do hm 5+33,65 wraz z: budową nawierzchni od hm 3+82,40 do hm 3+96,58 i od hm 5+30,15 do hm 5+33,65, budową drogi od hm 3+96,58 do hm 5+30,15, przebudową sieci gazowej od hm 3+53,53 do hm 5+37,90, przebudową sieci energetycznej i oświetlenia od hm 3+22,60 do hm 5+25,25, budową chodnika strona prawa od hm 3+53,53 do hm 4+87,80, od hm 5+00,00 do hm 5+30.15, budową chodnika strona lewa od hm 3+96,58 do hm 5+27,70, budową kanalizacji opadowej od hm 3+82,40 do hm 5+08,50, budową 4 studzienek wodościekowych Ø 60 cm w hm: 3+96,58, 4+23,80, 4+67,00, 5+09,16, budową przykanalików Ø 20 cm, budową zjazdów indywidualnych w hm: 3+92,16, 4+11,08, 4+42,64, 4+09,20, 4+21,90, 4+98,10, 4+55,50, 5+30,15, przebudową zjazdów publicz-nych w hm: 4+88,25, 4+98,80, budową poręczy stalowych U11a od hm 4+44,75 do hm 4+84,60, budową muru oporowego od hm 4+58,26 do hm 4+85,96 na działkach nr (przed podziałami): 290/2, 97/2, 97/1, 98/4, 99, 100/1, 100/16, 47/4, 48, 49, 50, 51, 292, na działkach nr (po podzia-łach): 97/5, 97/3, 98/6, 99/1, 100/33, 100/37, 47/5, 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 292/1 obręb 17 Kraków-Krowodrza - po rozpatrzeniu prośby z 07 września 2011 r., Pana Janusza Furgały - adwokata, działającego jako pełnomocnik Pani Beaty Rogowskiej.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 - w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury - pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1430 lub pod nr telefonu: (12) 39 21 655.
Od ww. postanowienia przysługuje zażalenie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kra-ków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie ww. postanowienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się ww. obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamiesz-czeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-10
Data publikacji:
2012-01-10
Data aktualizacji:
2012-01-10