Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.151.2011.GG

 

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


1. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionymna stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa („Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa"- www.bip.krakow.pl), zamieszczone zostały dane o decyzji z dnia 03 stycznia 2012r. znak: WS-04.6220.1.151.2011.GG
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa zespołu budynków wielorodzinnych, mieszkalno - usługowych z dwupoziomowym garażem podziemnym oraz instalacjami wewnętrznymi (wod. - kan.), c.o., c.c.w., wentylacji mechanicznej, elektrycznej) na działce nr 896 (dawniej działki nr 87, 88, 89/1, 89/2, 92/1, 92/2 oraz części działki nr 898/2 (dawniej część działek nr 90/2, 90/4) obr. 41 jedn. ewid. Krowodrza z dojazdem poprzez układ komunikacyjny na działce nr 885/1 obr. 41 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Radzikowskiego w Krakowie".

Wnioskodawca: AGMEN Biuro Inwestycji Budowlanych Jerzy Moller (ul. Wybickiego 32/85, 31-302 Kraków) reprezentowane przez Pełnomocnika Pana Marka Korskiego).

2. Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503 w godzinach: 7.30 -15.30 (poniedziałek - piątek).
Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).


Obwieszczenie nastąpiło dnia 18  stycznia 2012r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-03
Data publikacji:
2012-01-03
Data aktualizacji:
2012-01-03