Dokument archiwalny
ZAWIADOMIENIE STAROSTY WIELICKIEGO

Wieliczka, dnia 15.12.2011r.

BGN.6740.1.16.2011

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.) zawiadamiam, że Starosta Wielicki w dniu 15.12.2011r. wydał decyzję znak BGN.6740.1.16.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa istniejącego skrzyżowania ulicy Norymberskiej z ulicą Kamieniarską w Krakowie wraz z rozbudową ulicy Norymberskiej jako drogi gminnej klasy L od hektometra 0+02,81 do hektometra 2+09,95 wraz z przebudową kanalizacji opadowej, oświetlenia ulicznego, kabli energetycznych SN i NN, sieci energetycznej napowietrznej NN, sieci teletechnicznej TP oraz sygnalizacji świetlnej na działkach: 491, 467/4, na części działki 410/24(410/34), na części działki nr 468/8(468/10), na części działki 469(469/4), na części działki 472(472/2) obr. 7 jedn. ewid. Podgórze, działki nr: 54/4, 55/8, 278/5, 278/9, 279/7, 279/17, na części działki 12/12(12/18), na części działki 52/2(52/8), na części działki 52/5(52/10) obr. 31 jedn. ewid. Podgórze."

Jednocześnie inwestycją objęto działki:
468/9(468/8), 468/7, 468/2 obr 7 jedn. ewid. Kraków Podgórze, 279/17, 52/9(52/5) obr 31 jedn. ewid. Kraków Podgórze, dla których konieczne jest nałożenie obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi zakres inwestycji. (Działki, które uległy podziałom podano w nawiasach).

Jednocześnie informuję, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 

Otrzymują:
1. Strony biorące udział w postępowaniu (wg załącznika znajdującego się w aktach sprawy)
2. Aa.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-20
Data publikacji:
2011-12-20
Data aktualizacji:
2011-12-20