Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT  MIASTA KRAKOWA


WS-04.6220.1.187.2011.PD

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa oraz 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami wbudowanymi, 1 budynku usługowego, stacji trafo, parkingów zewnętrznych i układu dróg wewnętrznych na działkach nr 62/7, 62/11, 62/1 obr. 42 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach inwestycji oraz na cz. działki nr 540 obr. 42 Krowodrza, zjazdem z ul. Vetulaniego na cz. działki nr 540 obr. 42 Krowodrza, zjazdem i drogą na cz. działek nr 585/6, 585/2, 62/8, 62/9 obr. 42 Krowodrza przy ul. Vetulaniego/Pachońskiego w Krakowie.", na wniosek Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie S.A. (ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków), działającego przez pełnomocnika Pana Bogdana Skoczka.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 - (pok. 503) lub też na piśmie, składając stosowne oświadczenia / wnioski w punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby wymagane.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 19 grudnia 2011 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2011-12-19
Data publikacji:
2011-12-19
Data aktualizacji:
2011-12-19