Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Znak?Ś.6341.56.2011.GP                                                                               Nowy Sącz, dnia 16.12.2011r.

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

Zgodnie z art.10, art. 49, art.61, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r.Nr 98,poz.1071) art.127 ust.6 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 239,poz.2019;z póżn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 w sprawie:

o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych zbieranych kanalizacją deszczową w ul. Chałubińskiego w Krakowie do rzeki Wilga w ilości 145 dm3/s i do cieku „Dopływ ze Swoszowic" w ilości 438 dm3/s.
o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Wilga w km 10+730 oraz do cieku „Dopływ ze Swoszowic" w km 1+588 i 1+592.
o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu na rzece Wilga w km 10+740 oraz rozbiórkę przepustu na cieku „Dopływ ze Swoszowic" w km 1+600 w ciągu ul. Chałubińskiego w Krakowie.
o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu na rzece Wilga w km 10+740 oraz wykonanie przepustu na cieku „Dopływ ze Swoszowic" w km 1+600 w ciągu ul. Chałubińskiego w Krakowie.
o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowli regulacyjnych w korycie rzeki Wilga w km 10+687 do 10+808.
o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu po prawej stronie ul. Chałubińskiego w Krakowie w km drogi 1+410 do 1+844.
o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów po lewej i prawej stronie ul. Chałubińskiego w Krakowie na odcinku drogi km 0+450 do 1+885.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się z wnioskiem i operatem wodnoprawnym oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia - w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Szwedzka 2, II piętro - w godzinach urzędowania tj.

730 - 1530 od poniedziałku do piątku

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 16.12.2011r. (art. 49 KPA).

Wykaz stron stanowi oddzielny załącznik do niniejszego zawiadomienia do wglądu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.


Ogłaszający: z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Dmochowski
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
przygotował: Marek Postrożny


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2011-12-16
Data publikacji:
2011-12-16
Data aktualizacji:
2011-12-16