Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące ob toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


WS-04.PD.7627-140/10


ZAWIADOMIENIE

Dotyczy prowadzonego na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ul. Centralna 53, 31-586 Kraków), działającego przez pełnomocnika Pana Dominika Adamczyka, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrony w Krakowie z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia - etap I na odc. od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej", zlokalizowanego na działkach nr 59/3, 59/4, 60/4, 60/5, 61, 228/4, 231, 232, 233, 240/1, 240/2, 311/2, 312, 313/1, 313/2, 313/3, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 318, 321/1, 321/2, 322, 323, 324, 326, 327/1, 327/2, 328/3, 328/5, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 381/3, 381/6, 381/8, 384/1, 385/1, 386, 394/1, 395/2, 395/5, 396, 397/1, 397/2, 398/2, 399, 400, 402, 403/1, 403/2, 405/2, 412, 413, 420, 422, 423, 426, 430, 431, 432 obr. 81, 32/2, 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/15, 32/22, 33/3, 33/4, 34/1, 34/2, 35, 36, 37/3, 230/4, 231/1, 232/2, 235/1, 236, 237, 238/1, 238/2, 258/2, 258/5, 258/6, 258/37, 262, 272, 273, 274,275/1, 32/23, 32/24 obr. 82, nr 197, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 211/1, 212, 214/1 obr. 83 j.ew. Podgórze.
Zgodnie z 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej cyt. jako: Kpa) zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 503 od poniedziałku do piątku w godzinach:
740 -1530.
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska w wyżej wspomnianych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na w/w adres.
Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16 grudnia 2011 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2011-12-16
Data publikacji:
2011-12-16
Data aktualizacji:
2011-12-16