Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


WS-04.6220.1.179.2011.AS


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - cyt. dalej jako k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, układem komunikacji wewnętrznej oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach: 807/7, 807/8, 807/9, 807/10, 807/17, 807/18, 807/3, 807/5, 807/6, 807/12, 782/1, 791/33, 791/35, 791/36 obr. 2 Krowodrza, przy ul. Juliusza Lea w Krakowie z wniosku spółki Lea Residence Spółka z o.o. II Spółka Komandytowo- Akcyjna (ul. Wrocławska 43 a, 30-011 Kraków) działającej w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika Pana Janusza Bardela (adres do korespondencji: Biuro Rozwoju Krakowa S.A, ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków) wydane zostało postanowienie z dnia 15.12.2011r. znak: WS-04.6220.1.179.2011.AS o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Kraków, ul. Lea 10 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z zebraną w sprawie dokumentacją w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 jak również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Obwieszczono dnia: 16.12.2011r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2011-12-16
Data publikacji:
2011-12-16
Data aktualizacji:
2011-12-16