Dokument archiwalny
termin przetargów: 26 stycznia 2012 r. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S-1 o powierzchni użytkowej 182,20 m2, położonego w budynku mieszkalnym oznaczonym Nr 17 przy ul. Dietla w Krakowie, objętego KW KR1P/00413889/8, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 158/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 32 o powierzchni 0,0390 ha, położonej w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00299344/0.
Cena wywoławcza wynosi: 248 500,00 zł.
Wadium: 13 000,00 zł.
Budynek mieszkalny jest 4 kondygnacyjny, podpiwniczony w zabudowie zwartej. Ściany budynku wykonane z cegły pełnej, schody drewniane. Strop poddasza jest drewniany, a jego warstwę wierzchnią stanowi polepa w postaci cegły pełnej ułożonej na płask na zaprawie wapiennej. Dach dwuspadowy ze ścianą kolankową wysokości 120 cm. Konstrukcja więźby dachowej samonośna oparta na zewnętrznych ścianach budynku. Rozstaw krokwi ok 90 cm, poniżej kalenicy krokwie połączone są jętkami. Dach od ul. Dietla kryty jest papą termozgrzewalną, a od podwórka dach kryty jest blachą na płask. Ogólny stan techniczny budynku dobry. Konstrukcja więźby dachowej wymaga wymiany części elementów, w miejscach zacieków (przy kominach) występują stany zagrzybienia. W opisanym wyżej budynku nad III piętrem, wyodrębniony został samodzielny lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - strych, który obecnie stanowi pustostan. Przedmiotowy lokal odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 80, poz. 903 z 2000 r. z późn. zm.). Dojście do lokalu odbywa się klatką schodową. Posadzka w lokalu jest z cegły, ściany otynkowane, drzwi wejściowe z blachy. Wyposażony jest w instalację elektryczną. Strych składa się z dwóch pomieszczeń, poziom mniejszego pomieszczenia znajduje się niżej niż pomieszczenia większego, a zejście do niego odbywa się po kilku drewnianych schodach. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania nowego włazu na dach z wejściem z części wspólnej budynku. Zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjno - budowlaną wykonaną w kwietniu 2008 r., przestrzeń strychu w obrysie geometrycznym połaci dachowej i ścianek kolankowych stwarza funkcjonalną możliwość przekształcenia go w poddasze mieszkalne po odpowiedniej zabudowie i spełnieniu warunków: remontu konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu, zastosowania niezależnej konstrukcji stropu mieszkalnego poddasza opartego na murach nośnych budynku oraz poprzedzenia nadbudowy i zmiany przeznaczenia strychu ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
Dział III i IV KW KR1P/00413889/8 wolne są od wpisów. W dział III KW KR1P/00299344/0 wpisana jest służebność przytyku oraz używania muru granicznego na rzecz realności l.spis. 526 LWH 536 (obecnie działka nr 33) i l. spis. 520 WHL 532 (obecnie działka nr 41). Dział IV tej księgi nie zawiera wpisów.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 23 sierpnia 2011 r., a drugi w dniu 3 listopada 2011 r.
Strych można oglądać w dniu 13 stycznia 2012 r. r. w godz. 14.00 - 15.00.
2. Szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 81 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Wrony, objętych KW KR1P/00245438/3:
 oznaczonej nr działki 385/4 o powierzchni 0,0625 ha wraz udziałem wynoszącym 1/3 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 385/7 o powierzchni całkowitej 0,0247 ha, objętej KW KR1P/00468451/9. Cena wywoławcza wynosi 97 735,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT, wadium wynosi 5 000,00 zł,

 oznaczonej nr działki 385/6 o powierzchni 0,0902 ha wraz udziałem wynoszącym 1/3 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 385/7 o powierzchni całkowitej 0,0247 ha, objętej KW KR1P/00468451/9. Cena wywoławcza wynosi 129 360,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT, wadium wynosi 7 000,00 zł.
Obszar, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina - Północ", zgodnie z którym znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze historycznego układu centrum wsi Sidzina i jego przedłużeniu - oznaczonych symbolem MN.3
Nieruchomości są niezagospodarowane i nieogrodzone. Stanowią tereny porośnięte roślinnością trawiastą. Działka nr 385/4 ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, natomiast działka nr 385/6 ma kształt nieregularny. Nieruchomości położone są w terenie o niewielkim spadku w kierunku zachodnim, a południowa część działki 385/6 położona jest w sąsiedztwie rowu odwadniającego. Działka nr 385/7 wydzielona została jako droga wewnętrzna obsługująca działki 385/4, 385/5 i 385/6. Działki leżą w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego, przebiegającego w ulicy Wrony. Wzdłuż północnej granicy działki nr 385/4 przebiega sieć telekomunikacyjna. Przez działkę nr 385/6 od strony jej zachodniej granicy w kierunku południowo - wschodnim przebiegają dwie sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia na podporach. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi rozproszona zabudowa mieszkaniowa - usługowa.
Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd odbywa się od ul. Wrony po działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych nr 385/1 i 385/2, objętych KW KR1P/00468447/8. Aktem notarialnym Rep.A.800/2011 z dnia 27.04.2011 r. ustanowiona została służebność przejazdu i przechodu po terenie działek nr 385/1 i 385/2 na rzecz każdoczesnego właściciela między innymi działki nr 385/7, natomiast służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 385/4 i 385/6 zostanie ustanowiona w umowie notarialnej sprzedaży tych nieruchomości przez Gminę Miejska Kraków. Każdy z nabywców nieruchomości ustalony w drodze przetargu zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty z tytułu opisanej wyżej służebności gruntowej w wysokości 2 787, 30 zł brutto w tym 23% podatku VAT. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właścicieli nieruchomości władnącej. Działy III i IV KW KR1P/00245438/3 i KW KR1P/00468451/9 nie zawierają wpisów. Pierwsze przetargi na sprzedaż tych nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 24 września 2010 r., drugie w dniu 2 grudnia 2010 r., trzecie w dniu 5 kwietnia 2011 r., czwarte w dniu 23 sierpnia 2011 r., piąte w dniu 3 listopada 2011 r.

3. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 195/2 o powierzchni 0,0752 ha, objętej KW KR1P/00195081/9, położonej w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Grzegorza z Sanoka.
Cena wywoławcza wynosi : 70 962,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
Wadium wynosi: 3 600,00 zł.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Grębałów - Lubocza", zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej MU2, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszczalnym przeznaczeniem terenu są usługi w budynkach mieszkalnych oraz budynki gospodarcze i garaże.
Nieruchomość ma kształt nieregularny zbliżony do trójkąta, położona jest w terenie płaskim. Porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przez zachodni narożnik działki przechodzi napowietrzna sieć telekomunikacyjna oraz naziemna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Przyłączenie do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Grzegorza z Sanoka. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. Działy III i IV KR1P/00195081/9 wolny jest od wpisów. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 17 maja 2011 r., drugi w dniu 23 sierpnia 2011 r., a trzeci w dniu 3 listopada 2011 r.

4. Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 148/2 o powierzchni 0,2196 położonej w obrębie 37 jednostka ewidencyjna Nowa Huta u zbiegu ulic Deszczowej i Gen. Karaszewicza - Tokarzewskiego, objętej KW KR1P/00201589/6.
Cena wywoławcza wynosi: 162 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT
Wadium wynosi: 9 000,00 zł.

Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Branice - Dwór", zgodnie z którym położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5MN.
Nieruchomość jest niezagospodarowana, o kształcie zbliżonym do litery L. Położona jest w terenie płaskim. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Deszczowa.
Przez teren działki wzdłuż ul. Deszczowej przebiega miejski wodociąg ø 80 mm. Odległość obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów małej architektury od wodociągu winna wynosić minimum 3,0 m, licząc od krawędzi przewodu. Na trasie miejskiego uzbrojenia wodociągowego należy pozostawić ochronny pas terenu o szerokości 1,0 m, licząc od krawędzi przewodu, po obu jego stronach, wolny od elementów małej architektury i zadrzewień. Doprowadzenie wody można przewidzieć w oparciu o wyżej wymieniony wodociąg biegnący wzdłuż ul. Deszczowej lub wodociąg ø 200 mm biegnący w ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego. W rejonie tej nieruchomości brak jest kanalizacji miejskiej. Istnieje możliwość zapewnienia dostaw gazu w oparciu o gazociąg średniego ciśnienia zlokalizowany po wschodniej stronie wzdłuż ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego.
Przez północno - zachodnią część działki przebiega naziemna (na podporach) sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Przyłączenie obiektu do istniejącej sieci elektroenergetycznej będzie wymagało przebudowy stacji transformatorowej i sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Działy III i IV KW KR1P/00201589/6 wolne są od wpisów. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 26 sierpnia 2010 r, drugi w dniu 28 października 2010 r., trzeci w dniu 15 lutego 2011 r., czwarty w dniu 17 maja 2011 r., piąty w dniu 23 sierpnia 2011 r., a szósty w dniu 3 listopada 2011 r.

5. Piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego, objętych KW KR1P/00217583/9:
• oznaczonej nr działki 85/3 o powierzchni 0,0630 ha. Cena wywoławcza wynosi 186 340,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 10 000,00 zł,
• oznaczonej nr działki nr 85/4 o powierzchni 0,0626 ha. Cena wywoławcza wynosi 185 130,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 10 000,00 zł,
• oznaczonej nr działki 85/5 o powierzchni 0,0626 ha. Cena wywoławcza wynosi 185 130,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 10 000,00 zł,
• oznaczonej nr działki nr 85/6 o powierzchni 0,0638 ha. Cena wywoławcza wynosi 188 705,00 zł brutto w tym 23%podatku VAT. Wadium wynosi 10 000,00 zł,
• oznaczonej nr działki 85/7 o powierzchni 0,0647 ha. Cena wywoławcza wynosi 191 345,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 10 000,00 zł,
• oznaczonej nr działki 85/8 o powierzchni 0,0641 ha. Cena wywoławcza wynosi 189 585,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT. Wadium wynosi 10 000,00 zł.
Obszar, w skład, którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wydane zostały decyzje o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/7331/3273/09 z dnia 30.10.2009 r, AU-2/7331/3831/09 z dnia 29.12.2009 r, AU-2/7331/3832/09 z dnia 29.12.2009 r, AU-2/7331/3535/09 z dnia 27.11.2009 r, AU-2/7331/3528/09 z dnia 27.11.2009 r, AU-2/7331/3527/09 z dnia 11.12.2009 r, zgodnie z którymi działki nr 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 mogą zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z garażami. Z decyzjami o warunkach zabudowy można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 - z późniejszymi zmianami) decyzje o ustaleniu warunków zabudowy mogą zostać przeniesione na rzecz nabywców nieruchomości, jeżeli przejmą wszystkie warunki w nich zawarte.
Nieruchomości posiadają kształty regularne, zbliżone do prostokątów. Położone są w terenie płaskim o lekkim spadku w kierunku południowym, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezagospodarowanych w części zadrzewionych. W odległości ok. 100 m od północnej granicy działki nr 85/1 przebiega linia kolejowa. Opisane wyżej nieruchomości położone są w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Wzdłuż ulicy Powstania Styczniowego biegną sieci: gazowa średnioprężna, kanalizacyjna i elektroenergetyczna niskiego napięcia. Ponadto wzdłuż południowo wschodniej granicy działki nr 85/4 przebiega sieć gazowa średnioprężna, a wschodni narożnik działki nr 85/8 przecina sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na podporach. Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd odbywa się od ul. Powstania Styczniowego po działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr 85/12, po której ustanowiona zostanie służebność przejazdu i przechodu i przejścia z mediami pasem gruntu przylegającym do poszczególnych nieruchomości oznaczonych nr działek 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli tych nieruchomości ustalonych w drodze przetargu. Każdy z nabywców wyżej wymienionych nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty z tytułu opisanej wyżej służebności gruntowej w wysokości 8 767, 44 zł brutto w tym 23% podatku VAT. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. W dziale III KW KR1P/00217583/9 wpisana jest nieograniczona czasem służebność gruntowa, której zakres wykonywania ogranicza się do działki nr 85/12, polegająca na prawie przejazdu, przechodu i przejścia z mediami pasem gruntu przylegającym do działki nr 85/1 i 85/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli tych działek. Dział IV wolny jest od wpisów.
Pierwsze przetargi na sprzedaż opisanych wyżej nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 30 listopada 2010 r., drugie w dniu 17 maja 2011 r., trzecie w dniu 23 sierpnia 2011 r., a czwarte w dniu 3 listopada 2011 r.
Szczegółowe informacje odnośnie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl


Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 26 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej.
- poz. 1 godz. 9.00
- poz. 2 godz. 10.00
- poz. 3 godz. 11.00
- poz. 4 godz. 12.00
- poz. 5 godz. 13.00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:
- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 23 stycznia 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
- w gotówce (do kwoty równej 15 000,00 euro) w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich świętych 3/4- parter najpóźniej do dnia 23 stycznia 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.15
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt. 1 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości opisanych w poz. 2,3,4,5, oraz jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności (poz. 2 i 5) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %. Ceny nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl / Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi na Nieruchomości/

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 M A P Y

 


Kraków, dnia 16 grudnia 2011 r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA BIALIK
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15