Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


WS-04.6220.1.131.2011.KS

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 15 grudnia 2011 r.  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WS-04.6220.1.131.2011.KS dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową w parterze (serwis opon) wraz z infrastrukturą techniczną, w Krakowie przy ul. Powstańców", na działce nr 175 obr. 22 Śródmieście w Krakowie".

Decyzja ta została wydana na wniosek Pana Roberta Słowikowskiego (ul. Harnasiów 10, 31-479 Kraków), działającego przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Bednarczyka, ul Dworcowa 3/108, 30-559 Kraków
Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 504, od poniedziałku do piątku w godzinach: 740 - 1530.


Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 15 grudnia 2011 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15