Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.144.2011.AS


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 15.12.2011r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalno - usługowego z cz. biurową (stacja obsługi samochodów osobowych) - 3 stanowiska obsługi" zlokalizowanego na dz. nr 554 obr. 41 Krowodrza przy ul. Zygmuntowskiej w Krakowie.

Decyzja ta została wydana na wniosek: Pana Mariusza Jasiaka działającego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Białkę.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 - 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia: 15.12.2011r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2011-12-15
Data publikacji:
2011-12-15
Data aktualizacji:
2011-12-15