Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu, wystąpieniu o opinię do PPIS i RDOŚ oraz o możliwości zapoznania się z aktami.

PREZYDENT  MIASTA  KRAKOWA

WS-04.6220.1.162.2011.MP

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.- cyt. dalej jako UUOŚ), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: na wniosek z dnia 20.09.2011r., Spółki Metropolix Kapelanka Sp. z o.o. S.K.A. (ul. Rzemieślnicza 26; 30-403 Kraków), działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Wieczorek, Prezydent Miasta Krakowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, podziemnymi garażami, naziemnymi miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej oraz wjazdem (w miejsce istniejących budynków) na działkach nr: 103/23, 103/19, 103/6, 103/21, 103/26, 103/5, 303 (część), 335 (część) obr. 30 Podgórze przy ul. Rzemieślniczej i ul. Szafrana w Krakowie".

W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Informuje się, że Prezydent Miasta Krakowa wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz o wydanie uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504, gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku w/w postępowania. Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia  14 grudnia 2011 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2011-12-14
Data publikacji:
2011-12-14
Data aktualizacji:
2011-12-14