Dokument archiwalny
Ogloszenie o przetargu ustnym na udostępnienie 7 miejsc do prowadzenia handlu ruchomego na Bulwarze Czerwieńskim

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza
przetarg ustny ograniczony

na udostępnienie 7 miejsc do prowadzenia handlu ruchomego
na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 607/3 obręb 1 - Śródmieście
położonej na Bulwarze Czerwieńskim

zgodnie z zarządzeniem Nr 1712/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania zgody na czasowe zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków i uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.


Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2012 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4, w sali im. Józefa Dietla

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

1. Przedmiot udostępnienia.
1) Przedmiotem udostępnienia jest 7 miejsc do prowadzenia handlu ruchomego, oznaczonych numerami stanowisk: 1N, 1P, 2N, 2P, 3N, 3P, 4N, 4P, 5N, 5P, 6N, 6P, 7N, 7P, gdzie cyfry oznaczają numery miejsc położonych na terenie Bulwaru Czerwieńskiego (zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia), a litery oznaczają dni miesiąca prowadzenia handlu w danym miejscu (N-nieparzyste, P-parzyste).
2) Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego zlokalizowane są na działce nr 607/3 obręb
1 - Śródmieście położonej na Bulwarze Czerwieńskim i wskazane załącznikiem nr 2 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.
3) Jeden oferent może uzyskać najwyżej jedno stanowisko.
4) Stanowiska do prowadzenia handlu ruchomego na terenie Bulwaru Czerwieńskiego, obejmują:
a) powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska zgodnego z załącznikiem nr 4 do uchwały nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto,
b) powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego - 0,5 m2.

2. Czas udostępnienia.
Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie przez okres 3 lat, w dniach parzystych lub nieparzystych.

3. Warunki prowadzenia handlu.
1) Dopuszczalny asortyment:
a) obwarzanki i inne drobne artykuły spożywcze w opakowaniach jednostkowych,
b) pamiątki o charakterze krakowskim.
2) Stoisko handlowe musi mieć formę zgodną z określoną uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, załącznik Nr 4. Przed zawarciem umowy stoisko musi uzyskać pozytywną opinię Głównego Plastyka Miasta.
3) Handlujący artykułami spożywczymi musi uzyskać przed zawarciem umowy potwierdzenie, z ostatnich trzech miesięcy, wpisu do rejestru wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla prowadzonej działalności.
4) Stoisko handlowe musi być usuwane codziennie po zakończeniu działalności.

4. Opłaty.
1) Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego na terenie Bulwaru Czerwieńskiego obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego, oraz powierzchnię zajmowaną przez sprzedającego wynoszącą 0,5 m2, przeliczoną według wylicytowanej stawki.
2) Opłata za udostępnienie miejsca do prowadzenia stoiska handlowego ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca trwania umowy.
3) Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w wysokości określonej w uchwale Nr LXXVII/761/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 23.04.1997 r. (Gaz. Urz. MK Nr 7 poz. 25) za powierzchnię określoną w umowie, podlegająca przeliczeniu według stawki dziennej w wysokości 4 zł/m2 dziennie (w okresie zimowym od 1.01. do 30.04. - 3 zł/m2) dla sprzedaży pamiątek lub w wysokości 3 zł/m2 dziennie dla sprzedaży art. spożywczych i 2 zł/m2 dla sprzedaży obwarzanków, płatna na konto bankowe wskazane w umowie lub w kasie Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10.

5. Cena wywoławcza.
Dla każdego stanowiska wynosi 3,30 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w rozdziale I. ust. 1. pkt 4) lit. a), b), za każdy dzień + należny podatek VAT.

II. WARUNKI WYMAGANE OD PRZEDSIĘBIORCÓW.

1. Warunki przystąpienia do przetargu.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy:
1) Według stanu na dzień 2 sierpnia 2011 r. mieli zawartą z Gminą Miejską Kraków umowę udostępnienia miejsca pod ruchome stoisko handlowe na Bulwarze Czerwieńskim z pamiątkami lub z obwarzankami i napojami.
2) Nie zalegają z zapłatą za korzystanie z terenów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.
3) złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.
4) Wnieśli wadium w wysokości 600 zł (sześćset złotych) w terminie do dnia 5 stycznia 2012 r.
a) Wpłaty wadium dokonywać można:
• w formie gotówkowej w podanej wyżej wysokości, w kasie Wydziału Finansowego UMK, Plac Wszystkich Świętych ¾ (kasa czynna jest w poniedziałki w godz. 900 - 1600 i od wtorku do piątku w godz. 730 - 1500 ) przed upływem terminu do wnoszenia wadium. Dowód wniesienia wadium powinien być przedłożony komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
• w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 stycznia 2012r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta - w przypadku wpłaty wadium przelewem, potwierdzenie dokonania przelewu należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Numer rachunku depozytowego UMK 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667 z dopiskiem „Wpłata wadium - Bulwar Czerwieński".
b) Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania.
c) Wadium wpłacone przez przedsiębiorcę, który wylicytuje stanowisko do prowadzenia handlu ruchomego zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy.
d) W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta wadium nie zostanie zwrócone. Uczestnikom przetargu, którzy nie wylicytują stanowiska handlowego, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim przedsiębiorcom, którzy je wpłacili.

2. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.
1) Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (z numerem PESEL),
b) pisemne oświadczenie przedsiębiorcy, że status wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej jest aktywny,
c) określenie branży stoiska, zgodnej z umową obowiązującą przedsiębiorcę w dniu
2 sierpnia 2011 r.,
d) dokument potwierdzający wpłatę wadium,
e) dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy do reprezentowania uczestnika przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego, jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez inną osobę,
f) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu, określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, które są do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.
2) Dokumenty wyżej wymienione muszą być przedstawione w formie oryginału.
UWAGA:
Brak któregokolwiek z wymaganych załączników jest podstawą niedopuszczenia przedsiębiorcy do przetargu.

3. Przetarg.
Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Nr 9/2011 Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych z dnia 5 grudnia 2011 r., na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych) w dwóch etapach:
Pierwszy etap: kwalifikacja uczestników do drugiego etapu przetargu - do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1. i 2. niniejszego rozdziału.
Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu, bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

Stanowiska, które nie zostaną wylicytowane oraz te spośród wylicytowanych, w przypadku, których zwycięzcy licytacji nie podpiszą umów w terminie określonym w rozdziale III ust. 2, będą udostępnione w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w terminie późniejszym.

III. ZAWARCIE UMOWY.
Warunki umowy i termin jej podpisania

1. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorem umowy będącym do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych.
2. Umowy na udostępnienie stanowisk powinny być zawarte w terminie 30 dni od daty przetargu, według wylicytowanej stawki, pod rygorem utraty wpłaconego wadium i utraty prawa do zawarcia umowy.
3. Złożenie w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK w terminie do 24 stycznia 2012 r. pozytywnej opinii stoiska, z którego będzie prowadzona sprzedaż, wydanej przez Głównego Plastyka Miasta, oraz wymaganych decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Umowy zawierać będą zobowiązania do ponoszenia opłat wymienionych w rozdziale I ust. 4 niniejszego ogłoszenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi załącznik graficzny z zaznaczonymi miejscami i numeracją stanowisk handlowych.
2. Szczegółowych informacji udziela Danuta Szumyłowicz - inspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK - al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, tel. 12-616-93-11, w godz. 815 - 1530.
3. Wydział Spraw Administracyjnych zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 


Szczegółowe warunki organizacji przetargu.
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
2. W przypadku wystąpienia wątpliwości komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej, przedstawia członków komisji, a następnie zapoznaje uczestników przetargu z informacjami, o których mowa w rozdziale I ogłoszenia o przetargu.
Procedura przetargowa
Pierwszy etap - kwalifikacja oferentów
4. Komisja przetargowa sprawdza dokumenty potwierdzające tożsamość osób uczestniczących w przetargu (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), uczestnicy przetargu podpisują listę obecności.
5. Komisja przetargowa dokonuje weryfikacji dokumentów wymaganych do wzięcia udziału w przetargu i kwalifikuje przedsiębiorców do uczestnictwa w licytacji. Wyniki kwalifikacji przedsiębiorców zostają odnotowane w protokole.
6. Po otwarciu przetargu przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oraz nazwy lub firmy osób, które zostały dopuszczone do udziału w licytacji, a następnie zapoznaje przedsiębiorców dopuszczonych do udziału w licytacji z procedurą licytacji, informacjami, o których mowa w rozdziale III ogłoszenia o przetargu oraz skutkami uchylenia się od zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości.
7. Licytacja może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do udziału w licytacji tylko jednego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
Drugi etap - licytacja
8. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej.
9. Zgłaszać wszystkie postąpienia (licytować) mogą przedsiębiorcy osobiście albo ich pełnomocnicy (należycie umocowani do udziału w przetargu).
10. Każde stanowisko do prowadzenia handlu ruchomego jest przedmiotem odrębnej licytacji.
11. Licytację kolejnych stanowisk handlowych prowadzi przewodniczący komisji przetargowej.
12. Przewodniczący komisji przetargowej informuje przedsiębiorców, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
13. Postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1,00 zł.
14. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
15. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny przedsiębiorca biorący udział w licytacji zaoferuje cenę wyższą.
16. Każda licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestniczących w niej oferentów, jeżeli przynajmniej jeden przedsiębiorca zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
17. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała licytację. Historie postąpień oraz wyniki poszczególnych licytacji zostają odnotowane w protokole.
18. Zwycięzca licytacji nie może brać udziału w licytacjach kolejnych stanowisk.
19. Po przeprowadzeniu licytacji wszystkich stanowisk handlowych przewodniczący komisji przetargowej zamyka przetarg.
20. Protokół z przeprowadzonego przetargu, podpisany przez wszystkich członków komisji przetargowej, stanowi podstawę zawarcia umów ze zwycięzcami poszczególnych licytacji.

załącznik do ogloszenia przetargu ustnego ograniczonego na udostepnienie 7 miejsc do prowadzenia handlu ruchomego na Bulwarze Czerwieńskim

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
POPIOŁEK TOMASZ - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2011-12-07
Data publikacji:
2011-12-07
Data aktualizacji:
2011-12-07