Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIER o wszczęciu postępowania


AU - 02-1-EŁY.7331-1520/10 Kraków, dnia 06.12.2011r.

OBWIESZCZENIER o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 06.12.2011 r. zostało wydane Postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa o następującej treści:
postanawia się z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską, w decyzji Nr AU-2/7331/3008/10 z dnia 06.10.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Giedroycia w Krakowie"- dz. nr 64/32, 64/10, 64/17, 64/41, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 36/8, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 98/2, 2/4, 2/5, 100/1, 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 101/3 obr. 43 Nowa Huta; dz. nr 1/565, 1/566, 1/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 35/3 obr.20 Nowa Huta; dz. nr 264/15, 264/16, 263/11, 51/25, 51/27(część), 51/28 (część), 51/24 (część), 249 obr.47 Nowa Huta
w ten sposób że:
W Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część ww. decyzji

- na stronie 8 w wersie siedemnastym i następnych, zamiast słów: „- budowa obiektów związanych funkcjonalnie z budynkami technologicznymi ( skraplacz, plac przyjęcia żużla, plac waloryzacji żużla, plac dojrzewania żużla, budynek zestalania i chemicznej stabilizacji odpadów procesowych, oczyszczalnia ścieków przemysłowych, stacja przyjęcia i dystrybucji oleju opałowego )"

- powinno być: „- budowa obiektów związanych funkcjonalnie z budynkami technologicznymi ( skraplacz, plac przyjęcia żużla, budynek waloryzacji żużla, plac dojrzewania żużla, budynek zestalania i chemicznej stabilizacji odpadów procesowych, oczyszczalnia ścieków przemysłowych, stacja przyjęcia i dystrybucji oleju opałowego )"


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Przyjmowanie stron odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 7:40 do 15:00

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-12-07
Data publikacji:
2011-12-07
Data aktualizacji:
2011-12-07