Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

AU - 02-1.6733.237.2011.EŁY Kraków, dnia 04.07.2011r.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 28.06.2011 r. zostało wszczęte

na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 30-106 Kraków, Senatorska 1, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara
postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widłakowej
w Krakowie" - dz. nr 330, 328/1, 220/1, 336, 190/2 obr.4 Pogórze; dz. nr 294/1, 73/4, 292, 93/5, 93/8, 93/7, 112, 113/6, 113/7, 113/3, 114, 89, 90/1 obr.5 Podgórze.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.


Przyjmowanie stron odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 7:40 do 15:00

 

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-11-28
Data publikacji:
2011-11-28
Data aktualizacji:
2011-11-28