Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
Starosta Wielicki
zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa Pana Grzegorza Piechy w dniu 15.11.2011r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa ul. Turniejowej na odcinku od ul. Gromady Grudziądż (km lokalny 0+000,00) do ul. Łapanowskiej (km lokalny 0+167,90) jako drogi dojazdowej „KD" wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Karpińskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i przebudową zjazdów i ogrodzeń"
Pismem z dnia 14.11.2011r. Pan Grzegorz Piecha jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania zaktualizowanych warunków technicznych TP dotyczących konieczności ponownego uzgodnienia projektu przebudowy sieci TP.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30 w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Od postanowienia służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego
w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Wielickiego ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-11-17
Data publikacji:
2011-11-17
Data aktualizacji:
2011-11-17