Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że w postępowaniu odwoławczym 08 listopada 2011 r. wydał decyzję znak: WI.IX.7821-1-7-11 uchylającą zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 11/4/2011 z 14 kwietnia 2011 r. znak: AU-01-1.MLE.736-46/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji, pn.: Budowa ul. Żabiniec na odc. od hm 0+0,0 do hm 2+19, tj. od ul. Konecznego do dz. nr 503/1 obręb 44 Krowodrza w Krakowie, w części dotyczącej nałożenia obowiązków dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii określonych na stronie 3 oraz na stronie 5 w punktach 1.1 i 1.3 decyzji oraz umarzającą postępowanie pierwszej instancji w tej części, a w pozostałej części utrzymującą w mocy ww. decyzję.
Decyzja Wojewody Małopolskiego jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń Na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), numer telefonu (12) 3921655, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek w godz. 900 - 1645, a od wtorku do piątku w godz. 745 - 1500.
Na ww. decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się tego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-11-17
Data publikacji:
2011-11-17
Data aktualizacji:
2011-11-17