Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2011-10-21)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 12.10.2011 r. do 01.11.2011 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 82 o powierzchni 0,2975 ha, obręb 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zabudowanej budynkiem na os. Jagiellońskim 37 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka" z siedzibą w Krakowie os. Jagiellońskie 19 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

od 14.10.2011 r. do 03.11.2011 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 47/9 o powierzchni 0,0848 ha, położoną w obrębie 146, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Powiśle nr 5, objętą KW KR1P/00197467/3, zabudowaną budynkami użytkowymi przewidzianymi do rozbiórki.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. części działki nr 266/5 obr. 19-Podgórze, ul. Grochowa, na cele: fragment budynku produkcyjnego (produkcja) i dojście (droga dojazdowa), na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycje na wykazie,
2. części działek nr 266/4 i 266/5 obr. 19-Podgórze, ul. Siemienowicza, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i fragment wiaty (skład), na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycje na wykazie,
3. część działki nr 425 obr. 29-Krowodrza, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, na cel zieleń przydomowa (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 194 obr. 23-Śródmieście, ul. Celarowska, na cele: rusztowanie zaplecze budowy na czas oznaczony 1,5 miesiąca i warstwa dociepleniowa na czas nieoznaczony, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycje na wykazie,
5. część działki nr 41/1 obr. 216-Śródmieście, ul. Wietora, na cel: garaż oraz udział w części działki nr 41/1 obr. 216-Śródmieście na cel: droga dojazdowa, na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 7 pozycji na wykazie,
6. działki nr 236/35, 279/26, 236/32 obr. 17-Śródmieście na cele: chodnik (droga dojazdowa) i zieleń (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 18.10.2011 r. do 07.11.2011 r.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 8/71 położonej przy ul. Nowohuckiej 41 obręb 17 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Lipska" w upadłości oraz osób fizycznych.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2274/2011 oraz 2275/2011 z dnia 6.10.2011r.

od 19.10.2011 r. do 08.11.2011 r.
- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składające się z działki ewidencyjnej:
1. nr 51/21 o powierzchni 0,0077 ha, położona w obrębie 42 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Herwina-Piątka,
2. nr 211/61 o powierzchni 0,0525 ha, położona w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Brązowniczej,
przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 363/2 położonej przy ul. Lipskiej 63 obręb 19, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz spółdzielni Mieszkaniowej „Lipska" w upadłości oraz osób fizycznych.

od 20.10.2011 r. do 09.11.2011 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1088 o pow. 0,1969 ha obręb 23 jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy al. 29 Listopada w Krakowie na rzecz Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 92 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2/22 położonej przy ul. Mały Płaszów 6 obręb 20, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz „Naftobudowa" Spółdzielnia Mieszkaniowej z siedzibą w Krakowie.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:


od 14.10.2011 r. do 03.11.2011 r.

- dotyczący nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Chmielnej, obejmującej działkę nr 423/3 o całkowitej powierzchni 0,0088 ha, działkę nr 501/1 o całkowitej powierzchni 0,0022 ha oraz działkę nr 501/2 o całkowitej powierzchni 0,0117 ha, obręb 48, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KW 192144 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie.
- dotyczący nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Jagodowej, obejmującej części o powierzchni 0,0040 ha działki ewidencyjnej nr 2/72 o całkowitej powierzchni 0,2416 ha, obręb 44, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KW 211700 przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2011-10-20
Data publikacji:
2011-10-20
Data aktualizacji:
2011-10-20