Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy WI-VI.746.1.36.2011) na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 03-743 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika, Pana Roberta Łopusiaka, CE Project Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 31-514 Kraków, Al. płk. Beliny-Prażmowskiego 12, dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na szlaku Zabierzów - Kraków Mydlniki od km 59,400 do km 62,400 - obiekt nr 13" w ramach zamierzenia budowlanego „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków. Przetarg nr 3 - modernizacja odcinka: Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy (km 46,700 - 67,200 linii nr 133)"
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:
na działkach nr 1012 obr. Zabierzów, 13/10 obr. Rząska gm. Zabierzów nr 177 obr, 47 Kraków - Krowodrza (teren zamknięty).

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 78, ul. Basztowa 22.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Postawa prawna obwieszczenia - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-10-11
Data publikacji:
2011-10-11
Data aktualizacji:
2011-10-11