Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU - 02-1-WKA.5550-33/08

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)
Prezydent Miasta Krakowa

zawiadamia, że w sprawie postępowania o ustalenie lokalizacji drogi dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Za Torem w Krakowie - budowa chodnika wzdłuż ul. Za Torem wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia", w dniu 07.09.2011r. została wydana decyzja nr 2/11 o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego przedmiotowej sprawy.


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-10-10
Data publikacji:
2011-10-10
Data aktualizacji:
2011-10-10