Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
Starosta Wielicki
zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa Pana Borysława Czarakcziewa w dniu 23.08.2011r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej - projektowanej ulicy klasy L na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łokietka w HM 0+00 do skrzyżowania z rozbudowywaną ul. Pękowicką w HM 1+43,21 wraz z budową zjazdów oraz rozbudową drogi gminnej klasy L - ulicy Pękowickiej od skrzyżowania z projektowaną ulicą HM 0+00 do hm 1+45,00; wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, - oświetleniem, odwodnieniem, oraz przebudową kolidującej infrastruktury."
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30 w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Od postanowienia służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Wielickiego ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-08-25
Data publikacji:
2011-08-25
Data aktualizacji:
2011-08-25