Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E

 


O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 06 lipca 2011 r. wydał decyzję znak: WI.IX. 5351-10-10 o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 6/736/10 z 05 listopada 2010 r. znak: AU-01-2-BSP.736-23/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji, pn.: „Budowa i rozbudowa układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie, w zakresie: rozbudowy ul. Bułhaka jako drogi gminnej klasy L od hm 0+00,00 do hm 2+29,66 na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Monte Cassino, rozbudowy ul. Wierzbowej jako drogi gminnej klasy L od hm 0+00,00 do hm 1+04,27 na odcinku od skrzyżowania z ul. Barską do skrzyżowania z ul. Bułhaka, rozbudowy ul. Barskiej jako drogi gminnej klasy L i D od hm 0+00,00 do hm 2+23,12 na odcinku od skrzyżowania z łącznicą z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą zlokalizowaną wzdłuż południowej ściany budynku Centrum Kongresowego (przedłużenie ul. Twardowskiego), rozbudowy ul. Wygranej jako drogi gminnej klasy D od hm 0+00,00 do hm 0+75,72, rozbudowy i budowy ul. Barskiej jako drogi gminnej klasy D od hm 0+00,00 do hm 2+16,96, budowę drogi gminnej klasy D od hm 0+00,00 do hm 1+59,25 oraz od hm 0+00,00 do hm 0+57,34 wzdłuż południowej krawędzi budynku Centrum Kongresowego do skrzyżowania z ul. Bułhaka (przedłużenie ul. Twardowskiego), budowę drogi gminnej klasy D od hm 0+00,00 do hm 0+50,63 łączącej ul. Bułhaka z ul. Wygraną, budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów, mikrobusów oraz wozów transmisyjnych w obrębie rozbudowywanych i budowanych ulic, przebudowy sieci uzbrojenia: gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, budowy i przebudowy sieci oświetleniowej, budowy kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Barskiej nr 63 w Krakowie", w ramach zamierzenia budowlanego, pn.: Budowa Centrum Kongresowego wraz z budową i przebudową układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w rejonie ulic: Konopnickiej, Monte Cassino, Bułhaka, Barskiej, Wierzbowej i Wygranej w Krakowie, na działkach ewidencyjnych wymienionych w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa.
Decyzja Wojewody Małopolskiego jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.
Jednocześnie zawiadamia, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Zezwoleń Na Realizację Inwestycji, pokój nr 4 (parter), numer telefonu (12) 3921655, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek w godz. 900 - 1645, a od wtorku do piątku w godz. 745 - 1500.
Na niniejszą decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Informuje się, że niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-08-17
Data publikacji:
2011-08-17
Data aktualizacji:
2011-08-17