Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 9/4/2011, z 29 marca 2011 r., znak: AU-01-2-BSP.736-49/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji, pn.: Rozbudowa ul. Zbrojarzy jako drogi gminnej o parametrach drogi lokalnej, na odcinku od ul. Montwiłła - Mireckiego do budynku nr 34 w rejonie skrzyżowania z ul. Ludwisarzy w Krakowie, tj. od km 0+003,38 do km 0+218,35 (wg lokalnego kilometrażu) wraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, przebudową oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej i teletechnicznej, na działkach ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających przedmiotowej inwestycji, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych pogrubieniem w nawiasie) nr: 642/3, 643/2, 438/2, 438/3, 450/2, 693/4, 693/5, 736/3, 736/5, 693/12, 727/1, 739/6, części działki nr 352 (352/1), części działki nr 437 (437/1), części działki nr 439/3 (439/10), części działki nr 642/1 (642/5), części działki nr 642/4 (642/7), części działki nr 736/6 (736/7), części działki nr 438/1, (438/4), części działki nr 641/5 (641/8), części działki nr 454 (454/1, 454/2) - wszystkie położone w obrębie nr 33, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze oraz przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej na działkach zlokalizowanych poza liniami rozgraniczającymi nr: 641/9 (powstająca z podziału działki nr 641/5) i 713 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 33 Podgórze w Krakowie - zostały wydane nw. rozstrzygnięcia Wojewody Małopolskiego, znak: WI.IX.7821-1-4-11, w opisanej wyżej sprawie:
- decyzja Wojewody Małopolskiego z 8 sierpnia 2011 r. o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 9/4/2011 z 29 marca 2011 r., znak: AU-01-2-BSP.736-49/10 o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji - po rozpatrzeniu złożonych odwołań,
- decyzja Wojewody Małopolskiego z 11 sierpnia 2011 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego - po rozpatrzeniu odwołania od ww. decyzji Prezydenta Miasta Krakowa osób, które nie posiadały przymiotu strony w ww. postępowaniu administracyjnym,
- postanowienie Wojewody Małopolskiego z 11 sierpnia 2011 r. o uchyleniu postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa znak: AU-01-2-BSP.736-49/10 z 08 kwietnia 2011 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 9/4/2011, znak: AU-01-2-BSP.736-49/10 z 29 marca 2011 r. o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej i umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości,
- postanowienie Wojewody Małopolskiego z 12 sierpnia 2011 r. o umorzeniu postępowania zażaleniowego - po rozpatrzeniu zażalenia od ww. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa osób, które nie posiadały przymiotu strony w ww. postępowaniu administracyjnym.
Ww. decyzje i postanowienia Wojewody Małopolskiego są ostateczne w toku postępowania administracyjnego.
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięć Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 - w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury - pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1430 lub pod nr telefonu: (12) 39 21 655.
Na ww. decyzje i postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. decyzji i postanowień.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Jednocześnie informuje się, iż niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji i postanowień Wojewody Małopolskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-08-17
Data publikacji:
2011-08-17
Data aktualizacji:
2011-08-17