Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

AU-01-2.6740.1.948.2011.BSP

 

O B W I E S Z C Z E N I E o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 25.07.2011r. na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 w/w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 w/w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, została wydana dla inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A - ul. Senatorska 1 Kraków, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę Nr 1616/2011 znak: AU-01-2.6740.1.948.2011.BSP, dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Falistej w Krakowie - odcinek Si ÷ S9 (wg oznaczeń w projekcie budowlanym), na działkach nr: 330, 328/1 obręb 4 jednostka ewidencyjne Podgórze w Krakowie."
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-07-28
Data publikacji:
2011-07-28
Data aktualizacji:
2011-07-28