Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

BGN.6740.1.6.2011

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.), że na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Trzaskalik złożony w dniu 25.05.2011r. w Urzędzie Miasta Krakowa, następnie przesłany przez Wojewodę Małopolskiego postanowieniem WI.IX.7820-1-20-11 z dnia 15.06.2011r. do rozpatrzenia Staroście Wielickiemu oraz zmieniony i uzupełniony pismem z dnia 18.07.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Budowa dróg gminnych 8KDD - początek na skrzyżowaniu z drogą 7 KDD w km 0+000,00, koniec na skrzyżowaniu z ul. Glogera km 0+366,21 oraz odcinku drogi gminnej 7KDD - odcinek I - początek na skrzyżowaniu z drogą 8KDD od km 0+ 000,00 do km 0+206,00 w kierunku drogi wewnętrznej (północnym) oraz odcinek II - początek na skrzyżowaniu z drogą 8 KDD km 0+000,00 do km 0+115,79 w kierunku drogi wewnętrznej pożarowej(południowym), wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji opadowej w rejonie ulicy Pękowickiej i Glogera w Krakowie"

Inwestycja projektowana jest na działkach nr: 280(280/2), 214(214/1), 216(216/2), 267(267/2), 268(268/2), 270(270/2), 271(271/2), 272(272/1), 273(273/1), 274(274/2), 280(280/2), 299(299/2) obręb 31 Kraków Krowodrza,
336/1 obr. 31 Kraków Krowodrza (przebudowa dróg innych kategorii), 336/1, 214(214/2, 214/3), 266, 276 obr. 31 Kraków Krowodrza - działki objęte przebudową sieci uzbrojenia terenu
(w nawiasach podano numery działek powstałe w wyniku projektowanego podziału).

Jednocześnie zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym w zakresie jego kompletności.


Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przez wnioskodawcę oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-07-28
Data publikacji:
2011-07-28
Data aktualizacji:
2011-07-28