Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XII/129/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego".

Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny, dostępny również na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl/.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego
. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik podawczy - pok. 10) lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 11 lipca 2011 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko /lub nazwę wnioskodawcy/, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Do wniosku można dołączyć kserokopię wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z oznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w brzmieniu obowiązującym od 21 października 2010 r.

Załącznik graficzny do ogłoszenia

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAŚKIEWICZ MAGDALENA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
Data wytworzenia:
2011-06-10
Data publikacji:
2011-06-10
Data aktualizacji:
2011-06-10