Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegoo wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

AU-01-2.6740.4.5.2011.MUR Kraków, dnia 19.04.2011r.

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 22.02.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Rozbudowy ul. Kordiana od ul. Bojki km 0+000 do km 0+642 jako drogi gminnej dojazdowej KD oraz budowa połączenia ul. Kordiana z ul. Tuchowską jako drogi gminnej klasy dojazdowej KD wraz z odwodnieniem oświetleniem i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu: kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, wodociągowej, teletechnicznej" - na działce nr 277/19, 277/13, 277/17, 277/14, 231/8, 232/8, 232/9, 224/5, 233/3, 234/6, 277/16, 235/7, 236/2, 219/3, 218/5, 249/4 obr. 63 jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze oraz na częściach działek ewidencyjnych nr: (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję); 230/20(230/21), 230/16(230/23), 230/17(230/25), 231/12(231/17), 235/14(235/23), 214/10(214/20), 214/13(214/22), 249/7(249/12), 249/8(249/10), 248/1(248/3), 247/2(247/5), 247/1(247/3), 246(246/1), 245/3(245/4), 244/3(244/7), 243(243/1), 242/7(242/13), 242/11(242/15), 242/12(242/17) Obr. 63 j. ew. Kraków - Podgórze.

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:
(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję)
Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 63:
• Działka nr 230/20, dzieli się na działki nr: 230/21 i 230/22,
• Działka nr 230/16, dzieli się na działki nr: 230/23 i 230/24,
• Działka nr 230/17, dzieli się na działki nr: 230/25 i 230/26,
• Działka nr 231/12, dzieli się na działki nr: 230/17 i 231/18,
• Działka nr 235/14, dzieli się na działki nr: 235/23 i 235/24,
• Działka nr 214/10, dzieli się na działki nr: 214/20 i 214/21,
• Działka nr 214/13, dzieli się na działki nr: 214/22 i 214/23,
• Działka nr 249/7, dzieli się na działki nr: 249/12 i 249/13
• Działka nr 249/8, dzieli się na działki nr: 249/10 i 249/11,
• Działka nr 248/1, dzieli się na działki nr: 248/3 i 248/4,
• Działka nr 247/2, dzieli się na działki nr: 247/5 i 247/6,
• Działka nr 247/1, dzieli się na działki nr: 247/3 i 247/4,
• Działka nr 246, dzieli się na działki nr: 246/1 i 246/2,
• Działka nr 245/3, dzieli się na działki nr: 245/4 i 245/5,
• Działka nr 244/3, dzieli się na działki nr: 244/7 i 244/8,
• Działka nr 243, dzieli się na działki nr: 243/1 i 243/2,
• Działka nr 242/7, dzieli się na działki nr: 242/13 i 242/14,
• Działka nr 242/11, dzieli się na działki nr: 242/15 i 242/16,
• Działka nr 242/12, dzieli się na działki nr: 242/17 i 242/18,

Wnioskiem objęto również konieczność wejścia w teren nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu kolidującego z wnioskowaną inwestycją
Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 68:
• Działka nr 241/4 -niezbędna przebudowa kanalizacji deszczowej,
• Działka nr 279/12 -niezbędna przebudowa kanalizacji deszczowej,

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 8114.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2011-04-21
Data publikacji:
2011-04-21
Data aktualizacji:
2011-04-21