Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-01-1.MLE.736-46/10


Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn.zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 14.04.2011r., została wydana decyzja nr 11/4/2011, znak: AU-01-1.MLE.736-46/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Żabiniec na odc. od hm 0+00 do hm 2+19 tj. od ul. Konecznego do dz. nr 503/1 obr. 44 Krowodrza, w Krakowie", polegającej na:
- budowie ul. Żabiniec jako drogi gminnej klasy dojazdowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na odc. od hm 0+00 do hm 2+19 tj. od ul. Konecznego do dz. nr 503/1 obr. 44 Krowodrza, oraz budowie kanalizacji ogólnospławnej na odc. od hm 1+77 do hm 2+07 na działkach (w nawiasie numery działek powstających w wyniku podziału nieruchomości):
484/9(484/15), 486(486/1), 488(488/1), 490(490/1), 492/1, 493/2, 494/2, 496/1, 498/6(498/7), 498/1(498/9), 500/2 (500/3), 502/1, 503/1, 506(506/1), 542/1(542/6), 543(543/3), 544(544/3), 545/1(545/4), 546/1(546/4), 547(547/4), 548 (548/4), 549/1(549/18), 549/2 (549/20), 549/4 (549/22), 549/5 (549/24), 550 (550/3), 574 obr. 44 Krowodrza
- przebudowie skrzyżowania z ul. Konecznego - na dz. nr 484/2 obr. 44 Krowodrza
- przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej NN 0.4 kV, tj. przebudowie dwóch słupów kolidujących z proj. ulicą i kabli teletechnicznych podwieszonych na tych słupach - na działkach nr: 498/1(498/10), 500/2(500/4), 547(547/5), 548 (548/5), 549/1 (549/19), 549/2 (549/21), 549/4 (549/23) obr.44 Krowodrza

Decyzją nr 11/4/2011 zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:
w jednostce ewidencyjnej Krowodrza obr. 44
• Działka nr 484/9 dzieli się na działki: 484/15 - działka pod budowę drogi
484/16 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 486 dzieli się na działki: 486/1 - działka pod budowę drogi
486/2 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 488 dzieli się na działki: 488/1 - działka pod budowę drogi
488/2 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 490 dzieli się na działki: 490/1 - działka pod budowę drogi
490/2 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 498/6 dzieli się na działki: 498/7 - działka pod budowę drogi
498/8 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 498/1 dzieli się na działki: 498/9 - działka pod budowę drogi
498/10 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 500/2 dzieli się na działki: 500/3 - działka pod budowę drogi
500/4 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 506 dzieli się na działki: 506/1 - działka pod budowę drogi
506/2 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 542/1 dzieli się na działki: 542/6 - działka pod budowę drogi
542/7- pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 543 dzieli się na działki: 543/3 - działka pod budowę drogi
543/4 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 544 dzieli się na działki: 544/3 - działka pod budowę drogi
544/4 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 545/1 dzieli się na działki: 545/4 - działka pod budowę drogi
545/5 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 546/1 dzieli się na działki: 546/4 - działka pod budowę drogi
546/5 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 547 dzieli się na działki: 547/4 - działka pod budowę drogi
547/5 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 548 dzieli się na działki: 548/4 - działka pod budowę drogi
548/5 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 549/1 dzieli się na działki: 549/18 - działka pod budowę drogi
549/19 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 549/2 dzieli się na działki: 549/20 - działka pod budowę drogi
549/21 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 549/4 dzieli się na działki: 549/22 - działka pod budowę drogi
549/23 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 549/5 dzieli się na działki: 549/24 - działka pod budowę drogi
549/25 - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 550 dzieli się na działki: 550/3 - działka pod budowę drogi
550/4 - pozostaje w dotychczasowym władaniu

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w niniejszym zawiadomieniu (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w niniejszym obwieszczeniu, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 11/4/2011 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Punkt Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2011-04-20
Data publikacji:
2011-04-20
Data aktualizacji:
2011-04-20