Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Krakowa

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 03.03.2011r., została wydana decyzja nr 4/4/2011, znak: AU-01-3-KPŁ.736-34/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Narciarskiej w Krakowie wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej" - jako drogi gminnej o parametrach drogi dojazdowej na działkach ewidencyjnych nr: 144/2, 360/3, 361/8, 383, oraz 391 w obrębie nr 49 jedn. ewid. Kraków - Nowa Huta.

1. Decyzją nr 4/4/2011 zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:
• Działka nr 391 obręb 49 jedn. ewid. Kraków - Nowa Huta objęta KR1P/00056656/5
o pow. 1.6510 ha, dzieli się na działki:
- nr 391/1 o pow. 0.0009 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 391/2 o pow. 0.0101 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 391/3 o pow. 0.0087 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 391/4 o pow. 1.6313 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu,

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 4/4/2011 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1 w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi)


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-03-16
Data publikacji:
2011-03-16
Data aktualizacji:
2011-03-16