Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-01-2-MUR.736-31/10 Kraków, dnia 20.01.2011r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 10.01.2011r., została wydana decyzja nr 1/4/2011, znak: AU-01-2-MUR.736-31/10, o zezwoleniu na realizację drogi pn.: „„Rozbudowy ul. Turniejowej na odcinku od ul. Gołaśka (km lokalny 0+000,00) do ul. Gromady Grudziąż (km lokalny 0+114,93) w Krakowie jako drogi gminnej klasy dojazdowej „KD" wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i przebudową wjazdów" - na działce nr 372/11, 463/119 obr. 48 jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze; 176/2, 271/32, 271/33 obr. 63 jednostka ewidencyjna Kraków - Podgórze oraz na częściach działek ewidencyjnych nr: (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję) 370(370/1), 371/1(371/3), 478/12(478/14), 463/22(463/117), 475/1 obr. 48 j. ew. Kraków - Podgórze; 177/12(177/13), 180/12(180/14), 180/16(180/17), 412/1(412/3), 270/2(270/10), 271/13, 269/1 obr.63 j. ew. Kraków - Podgórze.

1. Decyzją nr 1/4/2011 zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

• Działka nr 370 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KW 45685 o pow. 0.0524 ha, dzieli się na działki:
- nr 370/1 o pow. 0.0008 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 370/2 o pow. 0.0516 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 371/1 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00042909/3 o pow. 0.1162 ha, dzieli się na działki:
- nr 371/3 o pow. 0.0052 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 371/4 o pow. 0.1110 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 478/12 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00215165/9 o pow. 0.0374 ha, dzieli się na działki:
- nr 478/14 o pow. 0.0014 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 478/15 o pow. 0.0360 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 463/22 obręb 48 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00212114/6 o pow. 0.0352 ha, dzieli się na działki:
- nr 463/117 o pow. 0.0128 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 463/118 o pow. 0.0220 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 177/12 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00200591/6 o pow. 0.2890 ha, dzieli się na działki:
- nr 177/13 o pow. 0.0431 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 177/14 o pow. 0.2459 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 180/12 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00218658/3 o pow. 0.0371 ha, dzieli się na działki:
- nr 180/14 o pow. 0.0096 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 180/15 o pow. 0.0275 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 180/16 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00218658/3 o pow. 0.0217 ha, dzieli się na działki:
- nr 180/17 o pow. 0.0121 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 180/18 o pow. 0.0096 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 412/1 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KR1P/00353005/9 o pow. 0.0455 ha, dzieli się na działki:
- nr 412/3 o pow. 0.0265 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 412/4 o pow. 0.0190 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu
• Działka nr 270/2 obręb 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze objęta KW 88717 o pow. 0.0048 ha, dzieli się na działki:
- nr 270/10 o pow. 0.0013 ha - przeznaczona pod budowę drogi,
- nr 270/11 o pow. 0.0035 ha - pozostaje w dotychczasowym władaniu

2. W decyzji nr 1/4/2011 ograniczono korzystanie stanie i wyrażono zgodę na wejście w teren celem przebudowy uzbrojenia terenu kolidującego z planowaną drogą na niżej wymienionych nieruchomościach znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogę

Położonych w jednostce ewidencyjnej Kraków-Podgórze obręb 48:
• Działka nr 372/15 (szerokość 2m długość; 6,69m; powierzchnia 13,16m2)- celem niezbędnej przebudowy przyłącza sieci teletechnicznej,
• Działka nr 371/4 powstała z podziału działki nr 371/1 (szerokość 2m długość; 8,69m; powierzchnia 15,41m2)- celem niezbędnej przebudowy przyłącza sieci teletechnicznej,
• Działka nr 371/4 powstała z podziału działki nr 371/1 (szerokość 2m długość; 7,8m; powierzchnia 16,99m2) - celem niezbędnej przebudowy przyłącza sieci elektroenergetycznej
Położonych w jednostce ewidencyjnej Kraków-Podgórze obręb 63:
• Działka nr 177/14 powstała z podziału działki nr 177/12 (szerokość 2m długość; 17,7m; powierzchnia 35,33m2)- celem niezbędnej przebudowy sieci elektroenergetycznej,
• Działka nr 177/14 powstała z podziału działki nr 177/12 szerokość 2m długość; 2,7m; powierzchnia 5,77m2) - celem niezbędnej przebudowy sieci elektroenergetycznej (pow. 22,33m2)
• Działka nr 177/11 (szerokość 2m długość; 2,7m; powierzchnia 5,77m2) - celem niezbędnej przebudowy sieci elektroenergetycznej,
• Działka nr 178/2 (szerokość 2m długość; 5,46m; powierzchnia 11,04m2) - celem niezbędnej przebudowy sieci elektroenergetycznej,
na czas realizacji w/w robót.


Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 2/736/10 w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2011-02-23
Data publikacji:
2011-02-23
Data aktualizacji:
2011-02-23