Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

AU - 02-1-JKO.7331-2588/10
Kraków, dnia 19.11.2010r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 26.10.2010r. ( zmiana wniosku 18.11.2010r.)zostało wszczęte

na wniosek : Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków występującego przez pełnomocnika Pana Macieja Cisowskiego

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa sieci wodociągowej Dn300, Dn250 oraz przebudowa sieci wodociągowej Dn 300 ze zmianą średnicy na Dn400 w ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie na działkach nr: 472/7, 471/5, 497/4, 473/106, 473/104, 473/102, 473/100, 473/98, 473/96, 473/94, 473/92, 473/90, 473/65, 473/88, 473/66 obr. 3; 303/4, 257/1, 258/5, 259/14, 262/1, 263/1, 266/1, 267/5, 268/5, 269/7, 274/1, 297/3, 298/2, 297/4 obr. 4; 581, 267/2, 267/1, 266/2, 266/1, 265/2, 265/1, 256/1, 727/1 obr. 10; 513, 510/7, 510/9, 510/10 obr. 11; 166, 176 obr. 13 Nowa Huta

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.
Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data aktualizacji:
2010-11-19