Dokument archiwalny
Wstępne konsultacje w sprawie projektu PPP polegającego na budowie lokali komunalnych we współpracy z sektorem prywatnym

W wyniku zamieszczenia na stronie internetowej Miasta informacji o rozpoczęciu konsultacji rynkowych projektu PPP polegającego na budowie lokali komunalnych we współpracy z sektorem prywatnym, udział w konsultacjach projektu zgłosiło 15 potencjalnych partnerów prywatnych. Firmy te otrzymały podstawowe informacje o Przedsięwzięciu oraz rozważanych przez Miasto modelach jego realizacji, jak również zestaw pytań dotyczących zainteresowania Przedsięwzięciem. Co do zasady konsultacje odbywały się w formie indywidualnych spotkań, podczas których firmy prywatne odpowiadały na pytanie zamieszczone w przesłanym wcześniej materiale. Wszystkie spotkania odbyły się w okresie od 13.10 do 27.10.2010.

Wszystkie firmy prywatne, z którymi konsultowane były modele realizacji Przedsięwzięcia, za najbardziej atrakcyjny uznały model, w którym przynajmniej 50% płatności wynagrodzenia partnera prywatnego pochodzi od Miasta. Większość firm zadeklarowała udział w postępowaniu także w przypadku gdyby wynagrodzenie pochodzące od Miasta stanowiło mniej niż 50% wartości wynagrodzenia partnera prywatnego, pozostała część natomiast pochodziłaby z pożytków z przedsięwzięcia (komercyjny najem części lokali, sprzedaż wybudowanych lokali mieszkalnych). Modele, w których zakładano realizację Przedsięwzięcia na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi, oraz model PPP, nie zakładający żadnej płatności od Miasta uznane zostały za nieatrakcyjne, z uwagi na brak możliwości odzyskania zainwestowanych przez sektor prywatny nakładów, a co za tym idzie brak możliwości pozyskania finansowania Przedsięwzięcia z banku. Prawie wszystkie firmy prywatne stanowczo stwierdziły, iż nie złożyłyby oferty w przypadku gdyby Miasto zdecydowało się na realizację Przedsięwzięcia w takich modelach.

Ponadto wszystkie konsultowane podmioty uznały, iż nie złożyłyby oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego, w przypadku gdyby na partnera prywatnego przeniesione zostało ryzyko poboru czynszów od najemców lokali komunalnych. W konsekwencji wszystkie modele, przyjęte do dalszej analizy, zakładają, iż Miasto zawiera umowy z najemcami lokali komunalnych i odpowiedzialne jest za pobór czynszu. Wysokość pobranego przez Miasto czynszu nie wpływa na płatność, jaką Miasto ponosi na rzecz partnera prywatnego.

W konsekwencji ustalono następujący zakres dalszych analiz prawnych i finansowych:

a) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP. Partner prywatny wybierany jest w trybie Prawa Zamówień Publicznych. 100% wynagrodzenia partnera prywatnego płaci Miasto. Przedmiotem Przedsięwzięcia jest wyłącznie budowa lokali komunalnych na gruntach Miasta. Partner prywatny udostępnia je Miastu w zamian za okresowe płatności (za roboty budowlane i eksploatacje) , które pokryją w 100% nakłady i zysk partnera prywatnego,

b) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP. Partner prywatny wybierany jest w trybie Prawa Zamówień Publicznych. Ponad 50% wynagrodzenia partnera prywatnego płaci Miasto (dokładne proporcje w tym zakresie pozwolą ustalić analizy finansowe). Pozostałą część partner prywatny uzyskuje z eksploatacji lokali użytkowych.


c) Podstawą prawną realizacji Przedsięwzięcia jest Ustawa o PPP. Partner prywatny wybierany jest w trybie Ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi. Miasto płaci mniej niż 50% wynagrodzenia partnera prywatnego. Resztę partner uzyskuje z eksploatacji lokali użytkowych. Przedsięwzięcie zasili także , ewentualnie, zysk ze sprzedaży lokali przez partnera prywatnego, wybudowanych na jednej z nieruchomości jakie Miasto wniesie do Przedsięwzięcia (analizy wykażą na jakich zasadach, odbędzie się wniesienie i sprzedaż nieruchomości).

Poza powyższymi modelami przeanalizowane zostaną dwa rozwiązania możliwe do zastosowania w każdym z modeli tj:

a) PPP z cesją wierzytelności (kilka firm zwróciło uwagę, iż model taki byłby korzystny)
b) PPP ze spółką zawiązaną przez Miasto i partnera prywatnego (większość firm uznało, iż weźmie udział w Przedsięwzięciu także w przypadku przyjęcia modelu ze Spółką PPP).

Miasto planuje zakończyć fazę analityczna 24 listopada br. Na podstawie analiz prawnych, finansowych i technicznych opracowany zostanie ostateczny model realizacji Przedsięwzięcia.


Informujemy jednocześnie, iż pomimo zakończenia konsultacji projektu, każdy podmiot zainteresowany udziałem w Przedsięwzięciu może zwrócić się do Miasta o przekazanie informacji dotyczących projektu. Wszystkim podmiotom, które zgłoszą takie zainteresowanie przekazane zostaną informacje na podstawie których prowadzone były konsultacje.

Kontakt:

Marcin Walawski
tel. 12 616 8228
e-mail: Marcin.Walawski@um.krakow.pl

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-16
Data publikacji:
2010-11-16
Data aktualizacji:
2010-11-17