Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

AU-01-2-BSP.73532-1083/10 Kraków, dnia 29.10.2010r.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61§ 4 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 30.09.2010r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa reprezentowanego przez Panią Joannę Niedziałkowską Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Kierzkowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną: budową kanalizacji deszczowej i odwodnienieniem powierzchniowym, budową i przebudową oświetlenia wraz z zasilaniem, zabezpieczeniem sieci eN, przebudową sieci gazowej, przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej", na działkach nr: 1044, 40/4, 41/4, 42/3, 43/4, 44/4, 51/1, 52/2, 1092, 1042/7 obręb 67 Podgórze.
W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, (telefon: 616 8004), Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 - 15.00.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-11-09
Data publikacji:
2010-11-09
Data aktualizacji:
2010-11-09