Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.AS.7627-297/09


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 19.10.10 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków produkcyjno - magazynowych i biurowo administracyjnych wraz z obiektami towarzyszącymi, drogami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, pomiędzy ulicami Lipską, Mierzeja Wiślaną i Bagrową w Krakowie Podgórzu", zlokalizowanego na działkach nr: 104/1, 47/16, 47/27, 47/20, 47/26 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze oraz częściowo na 85/2 obr. 27 jedn. ewid. Podgórze.
Decyzja ta została wydana na wniosek Spółki FARMINA Sp. z o.o. (ul. Lipska 44, 30-721 Kraków) działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Wilka (al. Słowackiego 56/3A, 30-018 Kraków),

Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 - 15.30.


Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 19.10.10r

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-10-19
Data publikacji:
2010-10-19
Data aktualizacji:
2010-10-19