Dokument archiwalny
Komunikat w sprawie II przetargu na nieruchomość przy ul. Rakowickiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Rakowickiej w obrębie 6-Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00200357/4, stanowiącej działkę nr 542/19 o powierzchni 0,1184 ha, z przeznaczeniem na cel: plac targowy.

Przeznaczona do wydzierżawienia nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta i posiada wjazd
od ul. Grochowskiej. Jest objęta obowiązującą do dnia 30 września 2010 r. umową dzierżawy placu targowego - targowisko miejskie „Przy Pętli Rakowickiej" funkcjonuje w tym miejscu od 1996 roku. Nieruchomość jest ogrodzona stalowym płotkiem i posiada utwardzoną nawierzchnię - w większości asfaltową, ale są również fragmenty z płyt betonowych i utwardzone żwirem. Na nieruchomości znajdują się obecnie 4 kioski handlowe o powierzchni zabudowy ok. 20 m2 każdy i 1 kiosk o powierzchni 28 m2 (4 kioski wyposażone są w dodatkowe wiaty), 5 straganów o powierzchni zabudowy ok. 10 m2 każdy, pomieszczenie gospodarcze, śmietnik i 2 reklamy wielkoformatowe. Reklamy oraz 4 kioski nie są własnością aktualnego dzierżawcy. Po zakończeniu obowiązującej umowy dzierżawy aktualny dzierżawca jest zobowiązany
do przekazania wydzierżawiającemu w dniu 1 października 2010 r. przedmiotu dzierżawy w stanie uporządkowanym (wolnym od praw osób trzecich oraz po usunięciu ruchomości stanowiących własność tych osób i wszystkich budynków). Z pozwu dotychczasowego dzierżawcy targowiska, w stosunku
do właścicieli trzech kiosków przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia toczą się aktualnie postępowania eksmisyjne (Sygn. akt: Ic 744/10/S i Ic 1018/10/S - Wydział I Cywilny oraz VIc 554/10/S - Wydział VI Cywilny).
Teren przeznaczony do dzierżawy nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przyjętym przez Radę Miasta Krakowa w dniu 16.04.2003 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowy teren określony został w strukturze przestrzennej jako tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności (MN). Działka nr 542/19 położona jest w obszarze objętym uchwałą nr XCIII/1257/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Oficerskie".

W umowie dzierżawy Dzierżawca zostanie zobowiązany do urządzenia na przedmiocie dzierżawy targowiska na własny koszt i własne ryzyko - bez prawa żądania zwrotu kosztów od Wydzierżawiającego. Zostanie zobowiązany także, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy uzgodnić
z Wydzierżawiającym warunki amortyzacji nakładów, a także zakres i termin wykonania zagospodarowania przedmiotu dzierżawy, z uwzględnieniem warunków, że co najmniej 60% powierzchni handlowej targowiska przeznaczone będzie pod prowadzenie sprzedaży podlegającej opłacie targowej oraz że co najwyżej 10% powierzchni handlowej targowiska może zostać, za zgodą Wydzierżawiającego, zabudowane budynkami.
W umowie dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony zostanie zawarta klauzula, iż może ona zostać wypowiedziana w każdym czasie, przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wydzierżawiający będzie miał również zastrzeżone prawo wypowiedzenia umowy
za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez prawa zwrotu nakładów poniesionych na urządzenie targowiska, w związku z budową „Północnej linii tramwajowej Rakowice-Mistrzejowice" lub z powodu zmiany planowanego przeznaczenia przedmiotu dzierżawy (w zakresie części przedmiotu dzierżawy niezbędnego dla realizacji inwestycji pn.: „Północna linia tramwajowa Rakowice - Mistrzejowice"
lub całego przedmiotu dzierżawy).
Miesięczny czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki będzie płatny do 10-go dnia każdego miesiąca. Ustalona w licytacji stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z warunkami umowy dzierżawy określonymi we wzorze umowy dzierżawy w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa - al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 618, w godzinach 800 - 1500. Warunki umowy dzierżawy nie podlegają negocjacji.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego za dzierżawę działki nr 542/19 obr. 6_Śródmieście
o powierzchni 0,1184 ha, z przeznaczeniem na cel: plac targowy, wynosi: 2,48 zł/m2/miesiąc + 22% podatku VAT.

Wadium: 14.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2010 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10, w sali nr 120,

o godz. 9.00.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy przedłożą pisemne oświadczenie o akceptacji warunków umowy dzierżawy określonych we wzorze umowy dzierżawy oraz wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do dnia 21.10.2010 r., określając tytuł wpłaty jako „wadium - ul. Rakowicka":
 w formie przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa:
Pekao SA nr: 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667,
w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21.10.2010 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu,
 w formie gotówki wpłacanej w kasie - w budynku UMK przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, najpóźniej do dnia 21.10.2010 r. (godziny otwarcia kasy dostępne na www.bip.krakow.pl).

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej:
1. Dowód wpłaty wadium.
2. Pisemne oświadczenie o akceptacji warunków umowy dzierżawy określonych we wzorze umowy dzierżawy.
3. W zależności od rodzaju przedsiębiorcy:
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z ostatnich trzech miesięcy lub
z poświadczeniem jego aktualności przez właściwy organ, jeżeli przedsiębiorca nie figuruje
w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa,
b) odpis aktualny z rejestru prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy lub z innego właściwego rejestru - z ostatnich trzech miesięcy,
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania uczestnika przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego, jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez inna osobę.
5. Okazać dowód tożsamości.
Przy składaniu kserokopii dokumentów wymienionych w punktach 1 i 3 należy okazać do wglądu ich oryginały.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w całości w ciągu trzech dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób odpowiadający formie wniesienia wadium.

Szczegółowych informacji udziela Tomasz Derlatka, pracownik Referatu Handlu i Usług Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa - al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 618, tel. 12-616-94-75, w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-09-22
Data publikacji:
2010-09-22
Data aktualizacji:
2010-09-22