Dokument archiwalny
Konkurs Ofert na realizację badań profilaktycznych dzieci romskich

Udzielający Zamówienia
Gmina Miejska Kraków
Wszystkich Świętych 3-4

na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592).

Gmina Miejska Kraków
ogłasza
Konkurs Ofert

na realizację badań profilaktycznych dzieci romskich.

Przedmiotem konkursu jest realizacja badań profilaktycznych dla 40 dzieci romskich zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie :
1. Porad:
- okulistycznych,
- pulmonologicznych,
- RTG w wyniku badania pulmonologicznego,
- ortopedycznych.
2. Diagnostyki alergologicznej obejmującej:
- poradę i ustalenie zakresu niezbędnych badań diagnostycznych,
- diagnostyczne badania alergologiczne - testy skórne,
- oznaczenie stężenia przeciwciał alergicznych we krwi,
- końcową konsultację alergologiczną z zaleceniami oraz wypełnienie karty alergii dziecka,
- zalecenia dla lekarza pierwszego kontaktu - pediatry.

W wyniku postępowania konkursowego zawarta zostanie umowa o udzielenie zamówienia na okres od 22.09.2010 r. do 14.12.2010 r.

Warunki konkursu - zainteresowani mogą zapoznać się oraz odebrać warunki konkursu ofert wraz z załącznikami od dnia 01.09.2010 r. od poniedziałku do piątku w Referacie ds. Świadczeń Społecznych Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK, ul. Stachowicza 18, pok. 213A, w godz. 8.00 - 15.00.
Warunki konkursu wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.
Termin i miejsce składania ofert - oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK ul. Stachowicza 18, w terminie do 10.09.2010 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK ul. Stachowicza 18 w dniu 10.09.2010 r. o godz. 10.15.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Nr 2082 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.08. 2010 r. w siedzibie Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK ul. Stachowicza 18 w dniu 10.09.2010r. o godz. 13.00.
Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert można składać w sekretariacie Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK ul. Stachowicza 18.
Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616-50-50.

 

Załączniki:
Warunki konkursu ofert na realizację badań profilaktycznych dzieci romskich
Regulamin pracy Komisji Konkursowej
Wzór kosztorysu
Wzór umowy

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Osoba odpowiedzialna:
JACEK BEDNARCZYK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-09-01
Data publikacji:
2010-09-01
Data aktualizacji:
2010-09-01