Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-02-1-AWK.7331-2911/09 Kraków, dnia 31.08.2010r.

OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Odprowadzenie wód opadowych z terenu lotniska Kraków - Balice w zakresie umożliwiającym trwałą zabudowę 45 ha powierzchni biologicznie czynnej (budowa dwóch rurociągów przewodowych wraz z towarzyszącymi obiektami technicznymi) na działkach nr 245 obr.49 w Krakowie-Krowodrzy; nr 1, 2, 3, 4/6, 4/7, 5/1, 5/5, 5/8, 5/9, 6/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/6, 9/8, 9/12, 9/13, 10/11, 10/12, 11/1, 11/2, 12/7, 14/3, 14/6, 15, 92/1, 94, 95, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 108/2, 113, 109, 110, 114, 118, 119, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 145, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 209, 210, 217/1, 217/2, 328, 383, 384, 387/6 obr.50 w Krakowie- Krowodrzy; nr 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 342/3, 353/2 obr.51 w Krakowie-Krowodrzy; nr 16/4, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/11, 17/1, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 18/1, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 19/1, 19/3, 19/5, 19/6, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/3, 24/1, 24/3, 25/1, 25/3, 26/1, 26/3, 27/1, 27/3, 28/1, 28/3, 29/1, 29/3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 480/8, 480/9, 480/10, 480/12 obr.53 w Krakowie - Krowodrzy"

wydano następujące postanowienia:

1. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26.08.2010r. znak: GDDKiA-O/KR/Z-3md/435/Kra/68/10/25096/8821

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-31
Data publikacji:
2010-08-31
Data aktualizacji:
2010-08-31