Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-08-13)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 29.07.2010 r. do 18.08.2010 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowane nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 35/23 o powierzchni 0,0096 ha, 35/24 o powierzchni 0,0138 ha, 35/26 o powierzchni 0,0096 ha, objęte KW KR1P/00298980/3, położone w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, w rejonie ul. Generała M. Boruty - Spiechowicza.
Zgodnie z decyzjami nr AU-2/7331/4087/08 z dnia 17 listopada 2008 r. oraz nr AU-2/7331/277/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. o ustaleniu warunków zabudowy, nieruchomości oznaczone nr działek 35/23 i 35/26 mogą zostać zabudowane pawilonami handlowymi, działka nr 35/24 została wydzielona jako droga dojazdowa.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 953/19 obr. 23-Śródmieście, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego) na czas nieoznaczony oraz na cel: rusztowanie, zaplecze budowy na czas oznaczony 2 miesiące, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Miechowity 1, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 136/22 obr. 4-Krowodrza, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Królewskiej 47 w Krakowie,
3. część działki nr 136/22 obr. 4-Krowodrza, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Królewskiej 45 w Krakowie,
4. część działki nr 26/8 obr. 44-Krowodrza, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Palacha 13 w Krakowie,
5. część działki nr 118/7 obr. 4-Krowodrza, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Królewskiej 59 w Krakowie,
6. część działki nr 484/1 obr. 41-Krowodrza, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr 24 przy ul. Elsnera w Krakowie,
- nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 271/1 o pow. 0,0186 ha, położonej w obr. 52 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Wyżgi, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1812/2010 z dnia 27 lipca 2010r.

od 30.07.2010 r. do 19.08.2010 r.
- przeznaczonej do ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania na czas nieoznaczony na rzecz Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta z siedzibą w Krakowie na os. Zgody 1, na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 162 o pow. 0,1665 ha obręb 39 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, położonej przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Ośrodka Kultury,
- nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 372/13 i 372/14 położonej w obr. 49 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Gałczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 02.08.2010 r. do 22.08.2010 r.
- zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania na okres 20 lat na rzecz Teatru Ludowego w Krakowie z siedzibą w Krakowie na os. Teatralnym 34, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 57/2 o pow. 0,1861 ha oraz nr 100/2 o pow. 0,3831 ha, obr. 50 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Kraków, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Teatru Ludowego.

od 03.08.2010 r. do 23.08.2010 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 101, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Zalipki, oznaczone nr działek 519/21 o powierzchni 0,0658 ha, 519/22 o powierzchni 0,0445 ha, 519/23 o powierzchni 0,0207 ha, 519/24 o powierzchni 0,585 ha, 519/25 o powierzchni 0,0524 ha, 519/27 o powierzchni 0,0160 ha, 519/28 o powierzchni 0,0021 ha, 519/29 o powierzchni 0,0083 ha, objęte KWKR1P/00203814/7, 526/9 o powierzchni 0,0719 ha, 526/10 o powierzchni 0,0054 ha, 526/11 o powierzchni 0,0705 ha, 526/13 o powierzchni 0,1148 ha, objęte KW KR1P/00218007/5 Zgodnie z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy na działkach nr 519/21, 519/24, 519/22 i 519/27, 519/25 i 519/29, 526/9, 526/11, 526/13 mogą zostać wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne z garażami, natomiast działki nr 519/23, 519/28, 526/10 zostały wydzielone jako droga wewnętrzna.
• niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 101, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Zalipki, objęte KW KR1P/00203814/7 oznaczone nr działek 519/5 o powierzchni 0,0645 ha, 519/8 o powierzchni 0,0682 ha, 519/9 o powierzchni 0,0587 ha, 519/10 o powierzchni 0,0741 ha, 519/11 o powierzchni 0,0657 ha, 519/12 o powierzchni 0,0730 ha, 519/13 o powierzchni 0,0691 ha, na których zgodnie z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy mogą zostać wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne z garażami oraz udział wynoszący 5/8 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 519/20 o powierzchni 0,0380 ha, która została wydzielona jako droga dojazdowa
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 1090 obręb 33-Krowodrza na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 238 obręb 45-Krowodrza na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 05.08.2010 r. do 25.08.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6 o pow. 219 m2 obręb 52 jedn. ewid. Nowa Huta przy Al. Jana Pawła II, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku od dnia podpisania umowy, obejmujący część działki nr 300/1 obręb 10-Nowa Huta, na cel: wykonanie ciągu pieszego (dojście), na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku os. Na Wzgórzach 4, 1 pozycja na wykazie,

od 06.08.2010 r. do 26.08.2010 r.
- obejmujący nieruchomości zabudowane garażami oraz nieruchomość stanowiącą dojazd położone w Krakowie przy zbiegu ulic Kazimierza Wyki i Nad Sudołem, przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym w oparciu o art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1856/2010 z dnia 30.07.2010 r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 87/2 o powierzchni 0,0793 ha, położoną w obrębie 72, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Stefana Starzyńskiego, objętą KW KR1P/00056946/5. Zgodnie z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 26.02.10 nr AU-2/7331/610/10 nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym z garażem,
• lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony Nr I o powierzchni użytkowej 120,75 m2, położony w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym Nr 26 przy ul. Retoryka w Krakowie, wraz z udziałem wynoszącym 70/1000 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 112 o powierzchni 0,0478 ha, położonej w obrębie 145, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00001700/9,
• lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony literą „S" o powierzchni użytkowej 257,21 m2, położony w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym Nr 6 przy ul. Szujskiego w Krakowie, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 213/1000 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 15 o powierzchni 0,0606 ha, położonej w obrębie 61, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00007941/2,
• nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczoną nr działki 33/147 o powierzchni 0,0019 ha, objętą KW KR1P/00202956/7 położoną w obrębie 20, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Ujastek Mogilski, zabudowaną garażem Nr G-57 o powierzchni użytkowej12,60 m² oraz oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 10.04.2037 r, udziału wynoszącego 1/148 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 33/166 o powierzchni 0,4201 ha, objętej KR1P/00223260/4, stanowiącej drogę dojazdową do w/w garażu.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 oraz pokój 412, tel.12 9809 w godzinach pracy urzędu.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:


od 09.08.2010 r. do 29.08.2010 r.
- dotyczący części (o pow.: 0,0677 ha) nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka Nr 227/4, obr. 50, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Polonijnej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym,
- dotyczący części (o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-12
Data publikacji:
2010-08-13
Data aktualizacji:
2010-08-13