Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację drogi dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Półłanki, Rączna, Szparagowa wraz z infrastrukturą techniczną”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU - 02-1-WKA.5550-48/08 Kraków, dnia 06.08.2010

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację drogi

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami)
Prezydent Miasta Krakowa
zawiadamia, że w dniu 29.07.2010r. została wydana decyzja nr 6/10 o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Półłanki, Rączna, Szparagowa wraz z infrastrukturą techniczną".

1.Decyzją ustalono lokalizację ww. drogi na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, w tym powstałych w wyniku zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości, wydzielonych liniami rozgraniczającymi (w nawiasie podano numer działki, która uległa podziałowi):
- obręb nr 22 jedn. ewid. Kraków - Podgórze:
331/7(331/5), 312/1(312), 312/2(312), 127/12(127/9), 127/14(127/8), 127/16(127/7), 125/3(125/1), 124/13(124/7), 124/15, 123/9(123/5), 124/12, 123/6, 123/8, 122/8(122/7), 122/9(122/7), 119/26(119/4), 119/28(119/3), 123/11(123/7),
- obręb nr 23 jedn. ewid. Kraków - Podgórze:
177/22(177/9), 175/2(175/1), 175/3(175/1), 176/4(176/2), 176/5(176/2), 173/15(173/3), 173/17(173/4), 173/19(173/14), 173/21(173/12), 205/9(205/7), 205/11(205/2), 205/13(205/3), 131/2(131/1), 130/8(130/5), 130/7, 130/10(130/6), 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 129/7, 129/6, 129/11(129/5), 129/12(129/5), 129/8(129/3), 129/9(129/3), 127/9(127/7), 203/14(203/12), 123/10, 203/16(203/9), 200/10(200/8), 176/7(176/3), 176/8(176/3), 194/2(194/1), 194/3(194/1).

2. Linie rozgraniczające teren inwestycji stanowią jednocześnie linie podziału nieruchomości.
Decyzją zatwierdzono projekty podziału niżej wymienionych działek (przed myślnikem podano numer działki przed podziałem, po myślniku numery działek powstałych w wyniku podziału, przy czym kursywą oznaczono numer działki powstałej w wyniku podziału, przeznaczonej pod drogę):
- obręb nr 22 jedn. ewid. Kraków - Podgórze:
122/7 - 122/8, 122/9 i 122/10,
119/4 - 119/26 i 119/27,
119/3 - 119/28 i 119/29,
123/5 - 123/9 i 123/10,
123/7 - 123/11 i 123/12,
124/7 - 124/13 i 124/14,
127/7 - 127/16 i 127/17,
125/1 - 125/3 i 125/4,
127/9 - 127/12 i 127/13,
127/8 -127/14 i 127/15,
312 - 312/1, 312/2 i 312/3,
331/5 (po zmianie powierzchni i oznaczenia bez zmiany konfiguracji - działka nr 331/6) - 331/7 i 331/8,
- obręb nr 23 jedn. ewid. Kraków - Podgórze:
177/9 - 177/22 i 177/23,
175/1 - 175/2, 175/3 i 175/4,
176/2 - 176/4, 176/5 i 176/6,
173/3 - 173/15 i 173/16,
173/4 - 173/17 i 173/18,
173/14 - 173/19 i 173/20,
173/12 - 173/21 i 173/22,
205/7 - 205/9 i 205/10,
205/2 - 205/11 i 205/12,
205/3 - 205/13 i 205/14,
131/1 - 131/2 i 131/3,
130/5 - 130/8 i 130/9,
130/6 - 130/10 i 130/11,
203/12 - 203/14 i 203/15,
203/9 - 203/16 i 203/17,
129/3 - 129/8, 129/9 i 129/10,
129/5 -129/11, 129/12 i 129/13,
127/7 - 127/9 i 127/10,
200/8 - 200/10 i 200/11,
176/3 - 176/7 i 176/8,
194/1 - 194/2, 194/3 i 194/4.

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia:
331/7, 312/1, 127/12, 127/14, 127/16, 125/3, 124/13, 124/15, 123/9, 124/12, 123/6, 123/8, 123/11 (obręb nr 22 jedn. ewid. Kraków - Podgórze); 177/22, 175/2, 175/3, 176/4, 176/5, 173/15, 173/17, 173/19, 173/21, 205/9, 205/11, 205/13, 131/2, 130/8, 130/7, 130/10, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 129/7, 129/11, 129/8, 203/14, 123/10, 203/16, 200/10, 176/7, 176/8, 194/2, 194/3 (obręb nr 23 jedn. ewid. Kraków - Podgórze) /nie będące własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu/ stają się z mocy prawa własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej,
312/2, 122/8, 122/9, 119/26, 119/28 (obręb nr 22 jedn. ewid. Kraków - Podgórze); 129/6, 129/12, 129/9, 127/9 (obręb nr 23 jedn. ewid. Kraków - Podgórze) /nie będące własnością Gminy Kraków / stają się z mocy prawa własnością Gminy Kraków, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej,

(pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości, pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli).


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00- 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-06
Data publikacji:
2010-08-06
Data aktualizacji:
2010-08-06