Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

AU-02-1-AFU.7331-1468/10 Kraków, dnia 22.07.2010r.


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 15.06.2010r. (korekta 13.07.2010r.) zostało wszczęte

na wniosek: Enion S.A. Oddział w Krakowie, 30-960 Kraków, Dajwór 27 działajacego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Pawlik

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa słupowej stacji transformatorowej, sieci kablowej średniego i niskiego napięcia na działkach nr 117/5, 118/15, 118/11, 118/10, 118/1, 117/14, 117/20, 117/7, 258/4, 130/4, 144, 265/7, 105/1, 105/6, 104/10, 104/8, 102/54, 102/53, 102/52, 102/40, 102/32, 102/24, 102/23, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35, 102/34, 102/26, 102/17, 102/16, 102/8 obr. 102 Podgórze w rejonie ulicy Zolla w Krakowie".

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30-15:30

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-23
Data publikacji:
2010-07-23
Data aktualizacji:
2010-07-23