Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa skierowana do mieszkańców Krakowa - właścicieli nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji drogowych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa skierowana do mieszkańców Krakowa - właścicieli nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji drogowych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi.

Uprzejmie przypominam wszystkim zainteresowanym, iż z dniem 10 września 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1197 z późn. zm.), zmierzająca do uproszczenia i przyspieszenia procesu budowy dróg poprzez wydawanie - w miejsce decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (uld) - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid).
Jednym ze skutków prawnych ww. ostatecznych decyzji jest nabycie z mocy prawa przez Gminę Miejską Kraków albo Miasto Kraków - miasto na prawach powiatu nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi teren pod drogi gminne lub powiatowe z dniem, w którym decyzja o uld lub decyzja o zrid staje się ostateczna.

W Krakowie wydawane są nadal decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi na podstawie przepisów ww. ustawy w brzmieniu przed znowelizowaniem. W myśl art.12 ust. 4 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego nabyły na własność z mocy prawa szereg nieruchomości wchodzących w skład nowych inwestycji drogowych w rejonach np. ul. Kierzkowskiego, ul. Puszkarskiej, ul. Walerego Sławka, ul. Turowicza, ul. Koszykarskiej, ul. Zakarczmie, ul. Rezedowej, ul. Reduta, ul. Stella - Sawickiego, ul. Grota - Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego, ul. Stachiewicza, ul. Makowskiego, ul. Urzędniczej.

Dlatego też uprzejmie informuję, że wnioski o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi na podstawie art. 12 ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. pod drogi gminne i powiatowe można nadal składać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 (31-523 Kraków).
Podpisany wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres dotychczasowego właściciela nieruchomości, która w części lub w całości została przejęta pod inwestycję drogową, oznaczenie nieruchomości za którą osoba uprawniona domaga się odszkodowania (nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna, numer księgi wieczystej) oraz wskazanie jaką decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi działka została objęta.
Szczegółowe zakresy inwestycji drogowych są publikowane w Tygodniku Grodzkim w piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl (ogłoszenia i komunikaty / postępowania w architekturze) oraz zamieszczane na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.
Z procedurą zewnętrzną dotycząca ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi można zapoznać się również na stronie internetowej - www.bip.krakow.pl, gdzie udostępniony jest wzór wniosku (procedura GS-43).

Warto również podkreślić, iż ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych po zmianie dokonanej z dniem 10 września 2008 r. zawiera dodatkowy przepis art. 18 ust. 1e o następującej treści:
„W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego."

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-05
Data publikacji:
2010-07-05
Data aktualizacji:
2010-07-05