Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-02-1-AWK.7331-1177/08 Kraków, dnia 16.06.2010r.


OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa kolektora "F" sanitarnego na odcinku od ul. Mistrzejowickiej, w terenach zielonych wzdłuż rzeki Dłubni do rejonu skrzyżowania ulic Mistrzejowickiej - Morcinka w Krakowie, przepompownia sieciowa PM przy ul. Mistrzejowickiej wraz z rurociągami tłocznymi, kablem zasilającym i wjazdem - zadanie 1 na działkach nr 123/13, 151/34, 153/3, 154/1, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 167/1, 168/1, 183/1, 184/1, 186/1, 187/1, 189/4, 190/7, 191/3, 192/1, 195/4, 196/4, 197/3, 198/11, 198/13, 199/3, 200/4, 201/11, 201/12, 201/13, 202/1, 203/3, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1, 209/3, 210/1, 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/1, 217/1, 286/11, 291/1 obr.2 w Krakowie - Nowej Hucie"

wydano następujące postanowienia:

1. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.06.2010r. znak: AU-02-1-AWK.7331-1177/08 o przesunięciu terminu załatwienia sprawy


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-06-16
Data publikacji:
2010-06-16
Data aktualizacji:
2010-06-16