Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-1090/10 Kraków, dnia 16.06.2010 r.


OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci energetycznej 15 kV, od GPZ Salwator do stacji 15/0,4 kV, zlokalizowanej w budynku projektowanego hotelu z zapleczem recepcyjno - gastronomiczno - usługowo-konferencyjnym na działkach nr 66/2, 67/1, 101/2 obr. 15 Krowodrza, planowanej na działkach nr 561, 583/10 obr. 11 Krowodrza, nr 290/9, 176/15, 303/1, 175, 174, 165/2, 165/3, 165/7, 165/6, 165/5, 157/3, 156/1, 155/2, 289/20, 1/6 obr. 13 Krowodrza, nr 409/1, 4/8, 4/9, 4/6, 5/9, 5/10, 426/4, 427/3, 411/2 obr. 14 Krowodrza, nr 268/1, 267/5, 267/17, 267/12, 267/13, 267/20, 266/1, 61/4, 61/5, 269 obr. 16 Krowodrza, na terenie położonym od al. Focha do ul. Księcia Józefa w Krakowie"

wydano następujące postanowienia:
1. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.06.2010 r. znak: AU - 02-1-JKK.7331-1090/10 - przedłożenie dowodu w sprawie

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko Nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-06-16
Data publikacji:
2010-06-16
Data aktualizacji:
2010-06-16