Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia nakładające obowiązek sporządzenia raportu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.RJ.7627-536/09

                                                                                  OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową ul. Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200 m; przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; przebudowa oraz budowa ekranów akustycznych; rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej; wyburzenia istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym" zlokalizowana na działkach 1/90, 1/92, 1/114, 1/94, 1/85 obr. 52 Nowa Huta, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5, 224/4, 224/3, 3/1, 2/3, 1/6, 223/1 obr. 16 Śródmieście, 705/1, 609/18, 609/29, 609/10, 592/3, 698/1, 698/2, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594/1, 709, 697/4, 697/5, 697/2, 697/1, 490/1, 490/2, 489/1, 489/2, 495/22, 495/21, 693/5, 699/4, 699/3, 496/6, 496/5, 497/4, 497/5, 498/4, 499/8, 499/7, 499/4, 495/10, 500/1, 501/1, 500/2, 501/2, 504/2, 696/2, 759/2, 505/13, 505/8, 505/14, 693/8, 451/8, 451/3, 451/9, 448/8, 450/16, 456/4, 457/11, 457/7, 458, 459/4, 460/6, 457/5, 202/20, 493/2, 202/12, 447/9, 446/13, 444/10, 445/4, 443/15, 441/11, 440/14, 208/4, 439/14, 432/4, 210/4, 209/4, 692/6, 169/12, 211/8 obr. 4 Śródmieście w Krakowie z wniosku Zarządu Infrastrukury Komunalnej i Transportu w Krakowie działającego przez pełnomocnika P. Andrzeja Garpiela, wydane zostało postanowienie znak WS-04.RJ.7627-536/09 z dnia 23.04.2010 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Obwieszczenie nastąpiło dnia 23.04.2010 r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-04-23
Data publikacji:
2010-04-23
Data aktualizacji:
2010-04-23