Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG_2010-03-05)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 17.02.2010 r. do 09.03.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1078 o powierzchni 0,0085 ha, położona w obrębie 23 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Wieniawskiego, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 827.

od 19.02.2010 r. do 11.03.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 508/3 o powierzchni 0,0023 ha, położona w obrębie 2 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Zarzecze, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie wyroku częściowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrza w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 05.02.2009r. sygn. akt I 1219/05/K, wyroku uzupełniającego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 16.07.2009r. oraz wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział II Cywilny sygn. akt II Ca 811/09 z dnia 20.10.2009r.,
- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 118/22 o pow. 0,2632 ha obręb 5 Nowa Huta, położonej w Krakowie na Osiedlu Oświecenia nr 24, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia z siedzibą Os. Oświecenia 45 oraz osób fizycznych będących jej użytkownikami wieczystymi,
- nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr nr 322/7 o pow. 0,0166 ha i 135/1 o pow. 0,0032 ha , położonych w obrębie 32 jednostka ewidencyjna Podgórze - u zbiegu ulic Odrzańskiej i Kołobrzeskiej, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 22.02.2010 r. do 14.03.2010 r.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195/8 o powierzchni 0,0909 ha położona w obrębie 38 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Podole, przeznaczonej do sprzedaży w trybie art. 37 ust. 2 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

od 24.02.2010 r. do 16.03.2010 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 309/2010 z dnia 17.02.2010r.,
od 25.02.2010 r. do 17.03.2010 r.
- nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych nr 304/27 o powierzchni 0,0391 ha, objętą KW 189543 oraz nr 304/72 o powierzchni 0,3652 ha, objętą KW 189531, położoną w obrębie 43, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowaną budynkami użytkowymi przy ul. Zawiłej nr 65 k
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 26.02.2010 r. do 18.03.2010 r.
- lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 331/2010 z dnia 22 lutego 2010r.
- lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 328/2010 z dnia 22 lutego 2010r.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-03-04
Data publikacji:
2010-03-05
Data aktualizacji:
2010-03-05