Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-WKA.7331-3430/07 Kraków, dnia 01.03.2010

 

OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociągu, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa gazociągu, przebudowa sieci teletechnicznej, budowa kabla zasilającego przepompownię, przebudowa sieci energetycznej w ciągu ul. Hamernia w Krakowie" - działki nr 557 (obr.11 Krowodrza), 466 (obr.10 Krowodrza), 367, 368, 435/1, 375/3, 445/6, 356, 358/6, 430/10, 432/1, 376/1, 352/4, 390/2, 390/3, 447/2, 447/5, 447/6, 353/1, 354/1, 355, 445/3, 348, 434, 308, 309/3, 309/5, 312/8, 312/7, 314, 315, 322, 323/3, 323/4, 342/4, 343/1, 344, 345, 346, 347/1, 347/5, 347/6, 323/8, 323/9, 325, 326/7, 326/10, 326/2, 332, 431/2, 431/1, 334/3, 267/5, 338/3, 339/2, 339/5, 339/4, 340/2, 341, 342/2 (obr. 6 Krowodrza),
wydano następujące postanowienia:

1. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 01.03.2010r. znak: AU - 02-1-WKA.7331-3430/07
2. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 01.03.2010r. znak: AU - 02-1-WKA.7331-3430/07

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-03-02
Data publikacji:
2010-03-02
Data aktualizacji:
2010-03-02