Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PRZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.LP.7627-529/09

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachI. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 01.02.2010 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN 200 PN 16 zlokalizowanego w rejonie ul. Zapusta w Krakowie" na działkach nr 155/3, 151/6, 151/8, 151/12, 151/7, 150/1, 149/3, 149/4, 148/3, 146/1, 125/1, 215/1, 139/12, 216/4 obręb 56 jednostka ewidencyjna Nowa Huta oraz 1/13 obręb 58 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.
Decyzja ta została wydana na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków) działającej przez pełnomocnika Pana Ryszarda Leśniaka (ul. Polna 35, 32-120 Nowe Brzesko).

II. Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 w godzinach: poniedziałek- piątek: 7.30 - 15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 01.02.2010r

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-02-01
Data publikacji:
2010-02-01
Data aktualizacji:
2010-02-01