Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

Prezydent Miasta Krakowa
AU - 02-1-EŁY.5550-45/08 Kraków, dnia 22.01.2010r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r., Nr 154, poz. 958)

Prezydent Miasta Krakowa
zawiadamia, że w dniu 30.12.2009r. została wydana decyzja nr 8/09, sygn. AU -02-1-EŁY.5550-45/08, o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji pn.:
„Rozbudowa ul. Cechowej w Krakowie na odcinku od ul. Niebieskiej do ul. St. Stojałowskiego wraz z infrastrukturą techniczną"

1.Decyzją ustalono lokalizację ww. drogi na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, w tym powstałych w wyniku zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości, wydzielonych liniami rozgraniczającymi (w nawiasie podano numer działki która uległa podziałowi):
- 349/3 (349/1), 84/13, 84/14 (obręb nr 60 jedn. ewid. Kraków - Podgórze);
- 111/17 (111/8), 127/11 (127/1), 126/23 (126/5), 94/61 (94/31), 94/59 (94/26), 94/57 (94/25), 317/6 (317/5) , 128/3 (128/2), 290/2, 257/3, 281/5, 318/3, 278/6 (278/5), 277/7 (277/4), 316/26 (316/13), 280/3 (280/2), 484/19 (484/12) (obręb nr 61 jedn. ewid. Kraków - Podgórze);
- 201/6 (201/2), 200/5, 200/4, 200/3, 203/18 (203/4), 1/13 (1/7), 1/15 (1/8), 2/11 (2/4), 2/13 (2/6), 8/5 (8/1), 9/8 (9/6), 9/10 (9/7), 14/8 (14/1), 15/4 (15), 205/3 (205), 32/5 (32/1), 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 37/2, 36/2, 38/4, 44/5, 38/6, 56/8 (56/5), 55/14 (55/11), 55/16 (55/9), 57/3 (57/2), 206/11 (206/5), 67/10 (67/9 powstała z działki nr 67/4), 68/15 (68/14 powstała z działki nr 68/2), 207/4 (207/3), 69/7 (69/6 powstała z działki nr 69/3) , 70/5 (70/1), 70/7 (70/3), 78/5 (78/1), 79/9 (79/2), 80/13 (80/2), 82/17 (82/2), 82/19 (82/15), 83/1 (83), 85/13 (85/4), 86/12 (85/4), 87/4 (87/1), 88/4 (88/1), 89/34 (89/7), 89/36 (89/6), 89/38 (89/33), 90/25 (90/24), 90/27 (15), 204/10 (204/3), 91/8 (91/4), 92/18 (92/13), 93/4 (93/3), 208/3 (208/1), 96/13 (96/9), 96/15 (96/12), 97/8 (97/4), 99/16 (99/7), 99/18 (99/8) (obręb nr 62 jedn. ewid. Kraków - Podgórze);
- 259/5 (259/4) (obręb nr 63 jedn. ewid. Kraków - Podgórze);
- 221/7, 221/17, 221/16, 221/15, 176/5 (176/2), 238/3 (238/1), 172/20 (obręb nr 64 jedn.
ewid. Kraków - Podgórze);

2. Linie rozgraniczające teren inwestycji stanowią jednocześnie linie podziału nieruchomości.
Decyzją zatwierdzono projekty podziału niżej wymienionych działek (przed myślnikiem podano numer działki przed podziałem, po myślniku numery działek powstałych w wyniku podziału, przy czym kursywą oznaczono numer działki powstałej w wyniku podziału, przeznaczonej pod drogę):
- położonych w obr. 60 jedn. ewid. Kraków-Podgórze: 349/1 - 349/3 i 349/4
- położonych w obr. 61 jedn. ewid. Kraków-Podgórze:111/8 - 111/17 i 111/18; 127/1 - 127/11 i 127/12; 126/5 - 126/23 i 126/24; 94/31- 94/61 i 94/62; 94/25 - 94/57 i 94/58; 94/26 - 94/59 i 94/60; 317/5 - 317/6 i 317/7; 128/2 - 128/3 i 128/4; 278/5 - 278/5 i 278/5; 277/4 - 277/7 i 277/8; 316/13 - 316/26 i 316/27; 280/2 - 280/3 i 280/4; 484/12 - 484/19 i 484/20
- położonych w obr. 62 jedn. ewid. Kraków-Podgórze: 201/2 - 201/6,i 201/7; 203/4 - 203/18 i 203/19; 1/7 - 1/13 i 1/14; 1/8 - 1/15 i 1/16; 2/4 - 2/11 i 2/12; 2/6 - 2/13 i 2/14; 8/1 - 8/5 i 8/6; 9/6 - 9/8 i 9/9; 9/7 - 9/10 i 9/11; 14/1 - 14/8 i 14/9; 15 - 15/4 i 15/5; 205 - 205/3 i 205/4; 32/1 - 32/5 i 32/6; 55/9 - 55/11 i 55/17; 55/11 - 55/14 i 55/15; 56/5 - 56/8 i 56/9; 57/2 - 57/3 i 57/4; 206/5 - 206/11,i 206/12; 67/4 - 67/10 i 67/11; 68/2 - 68/15 i 68/16; 207/3 - 207/4 i 207/3; 69/3 - 69/7 i 69/8; 70/1:- 70/5 i 70/6; 70/3 - 70/7 i 70/8; 78/1 - 78/5 i 78/6; 79/2 - 79/9 i 79/10; 80/2 - 80/13 i 80/14; 82/2 - 82/17 i 82/18; 82/15 - 82/19 i 82/20; 83 - 83/1 i 83/2; 85/4 - 85/13 i 85/14; 86/4 - 86/12 i 86/13; 87/1 - 87/4 i 87/5; 88/1 - 88/4 i 88/5; 89/7 - 89/34 i 89/35; 89/6 - 89/36 i 89/37; 89/33 - 89/38 i 89/39; 90/24 - 90/25 i 90/26; 90/15 - 90/27 i 90/28; 204/3 - 204/10 i 204/11; 91/4 - 91/8 i 91/9; 92/13 - 92/18 i 92/19; 93/3 - 93/4 i 93/5; 208/1 - 208/3 i 208/4; 96/9 - 96/13 i 96/14; 96/12 - 96/15 i 96/16; 97/4 - 97/8 i 97/9; 99/7 - 99/16 i 99/17; 99/8 - 99/18 i 99/19
- położonych w obr. 63 jedn. ewid. Kraków-Podgórze: 259/4 - 259/5 i 259/6
- położonych w obr. 64 jedn. ewid. Kraków-Podgórze: 176/2 - 176/5 i 176/6; 238/1 - 238/3 i 238/4.


Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia (nie będące własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu) stają się z mocy prawa własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej (pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości, pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 - 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia o wydaniu przedmiotowej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu przedmiotowej decyzji..

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-22
Data publikacji:
2010-01-22
Data aktualizacji:
2010-01-22