Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-1884/08 Kraków, dnia 12.11.2009 r.

OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Na Borach, ul. Amazonek oraz na terenach zielonych w rejonie ul. Powstania Listopadowego na os. Olszanica w Krakowie - zadanie 6, na działkach nr 208/23, 208/24, 208/26, 208/27, 208/28, 208/33, 208/34, 208/35, 208/36, 235/1, 239/1, 239/5, 239/6, 239/7, 242/4, 242/6, 243, 246, 247, 249/5, 250, 251, 252/1, 253/1, 253/2, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/1, 270, 271, 272, 273, 274/2, 343, 344/4, 345/3, 346, 347/3, 347/6, 349/1, 349/6, 351, 352, 357/1, 362, 365, 366, 370, 371/11, 372/6, 373/1, 373/3, 373/4, 374/1, 374/3, 374/4, 375/1, 375/3, 375/4, 376, 377, 378/4, 380/4, 381/2, 382/2, 384/2, 385/2, 386/2, 387, 388, 389, 391, 408, 409, 469/21, 469/22, 469/23, 469/24, 469/25, 469/26, 469/27, 469/28, 469/29, 469/31, 469/32, 469/33, 469/34, 470/1, 470/8, 470/9, 471/1, 472, 475/5, 476/1, 476/2, 477, 483/3 obr. 53 Krowodrza"

wydano następujące postanowienia:
1. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2.11.2009 r. znak: GDDKiA-O/KR/Z-3md/435/Kra/94a/08/21886/10679

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1,mStanowisko Nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-11-12
Data publikacji:
2009-11-12
Data aktualizacji:
2009-11-12