Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania


AU - 02-1-EŁY.7331-2526/09 Kraków, dnia 12.11.2009r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 28.10.2009 r. zostało wszczęte

na wniosek: GERIUM POLAND DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Garncarska 3/7, 31-115
Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Zielińskiego

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci elektroenergetycznych przy ul. Zielińskiego w Krakowie" - dz. nr 295/1, 41/1, 42/3, 42/5, 311/1, 43/1, 44/1, 45/1, 312/1, 50/1, 57/1, 294, 58/1, 75/3, 75/5, 76/1, 80/1, 81/1, 84/10, 84/4, 84/12, 85/1, 88/1, 89/6, 89/4, 90/4, 87/2, 86/2, 319, 84/2 obr.9 Podgórze; dz. nr 202/6 obr.11 Podgórze; dz. nr 114/121, 114/122, 114/108, 113/7, 514/6 obr.10 Podgórze

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Przyjmowanie stron odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 7:40 do 15:00

 

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r.. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-11-12
Data publikacji:
2009-11-12
Data aktualizacji:
2009-11-12